34 725 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID RAEMAKERS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 28 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kans op een goede match tussen werknemer en werkgever wordt verbeterd als er een goed gevuld, eenduidig en gemakkelijk toegankelijk centraal systeem is waarin alle klantprofielen zitten en dit toegankelijk is voor werkgevers;

constaterende dat op 7 december 2016 een motie (34 550-XV, nr. 31) is aangenomen, die de regering verzoekt de applicatie vrij te geven voor gebruik door gemeenten en arbeidsmarktregio's;

verzoekt de regering, voor de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Kamer te informeren over de stand van zaken bij het vrijgeven van de applicatie kandidatenverkenner van het UWV aan gemeenten en in hoeverre gemeenten al gebruikmaken van deze applicatie voor klantprofielen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Raemakers

Yeşilgöz-Zegerius

Van Brenk

De Jong

Jasper van Dijk

Voortman

Naar boven