34 725 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016

Nr. 10 MOTIE HET LID WEVERLING C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 28 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er verbeteringen mogelijk zijn in het informatieproces van begrotingen en jaarverslagen van het Ministerie van Economische Zaken naar de Tweede Kamer,

overwegende dat een goede informatievoorziening noodzakelijk is voor een goede werkwijze van de Tweede Kamer,

verzoekt de regering, in de toekomst, voor zover de begrotingsregels dat toelaten, haar informatievoorziening aan te vullen met de volgende zaken:

  • een verbeterd overzicht van de beschikbare informatie, alsmede meer informatie op te nemen over de voortgang van het beleid en specifiek beleidswijzigingen;

  • het inzichtelijker maken van de relatie tussen doelstellingen, prestaties en middelen met betrekking tot het beleid;

  • het inzichtelijker maken van de effecten van gevoerd beleid, alsmede hoe deze effecten gemeten worden;

verzoekt de regering alsmede, de Kamer actief te betrekken bij dit proces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Weverling

Graus

Agnes Mulder

Ouwehand

Futselaar

Van der Lee

Groot

Bruins

Naar boven