34 654 Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar aanleiding van de wetsevaluatie (Evaluatiewet WNT)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 februari 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel A, wordt aan het eind van het tweede onderdeel het leesteken puntkomma toegevoegd.

B

In artikel I, onderdeel E, wordt «Burgerlijke Wetboek» vervangen door: Burgerlijk Wetboek.

C

In artikel I, onderdeel G, eerste onderdeel, wordt «Onze Minister» vervangen door: Onze Minister.

D

Artikel I, onderdeel P, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 3 komt te luiden:

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Het derde lid is niet van toepassing indien de topfunctionaris, in de periode vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband, geen taken meer vervult op grond van een algemene bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst, een van toepassing zijnde collectieve regeling die is overeengekomen met verenigingen van werknemers of ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, of een wettelijk voorschrift.

2. Er wordt een vierde onderdeel toegevoegd, luidende:

4. Na het vierde lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. In afwijking van het eerste lid komen partijen met betrekking tot leden, onderscheidenlijk voorzitters, van de hoogst toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling als bedoeld in artikel 1.2, onderdelen f, g en h, en artikel 1.3 geen uitkeringen wegens beëindiging van een dienstverband overeen die meer bedragen dan tien, onderscheidenlijk vijftien procent van de op grond van het eerste lid geldende maximale uitkeringen.

E

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede onderdeel wordt «Artikel I, onderdeel I, onder 2» vervangen door: Artikel I, onderdeel B, onderdeel I, onder 2.

2. Onder vernummering van het derde onderdeel tot vierde onderdeel wordt na het tweede onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende:

3. Aan artikel I, onderdeel A, onder 3, onderdeel D, onderdeel P, onder 3, onderdeel Q, onderdeel W, onderdeel X, onderdeel AE en onderdeel AP, kan terugwerkende kracht worden verleend tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Toelichting

Onderdelen A tot en met C

Dit betreffen uitsluitend redactionele verbeteringen.

Artikel I, onderdelen D en E

In het tweede onderdeel van artikel II van de Evaluatiewet WNT wordt een onderdeel toegevoegd (Artikel I, onderdeel E) die de dag na publicatie in werking treedt en terugwerkt tot inwerkingtreding van de WNT. Dat betreft het herstel van de omissie van de voorzitter van de Eerste Kamer in artikel 1.2, tweede lid, WNT.

Het onderhavige wetsvoorstel heeft als doel de doelmatigheid en de uitvoering van de WNT te verbeteren en de administratieve lasten te verminderen voor instellingen die onder de reikwijdte van de wet vallen. De regering wil de maatregelen die het betreft zo spoedig mogelijk realiseren. Het is bij nader inzien wenselijk in de inwerkingtredingsbepaling van onderhavig wetsvoorstel te voorzien in de mogelijkheid van terugwerkende kracht voor artikelen of onderdelen daarvan die aansluiten bij die doelstelling en begunstigende maatregelen betreffen. Met de invoeging van het nieuwe derde onderdeel aan artikel II in artikel I, onderdeel C, onder 2, van deze nota van wijzing wordt de mogelijkheid geschapen aan enkele maatregelen terugwerkende kracht te verlenen. Door te voorzien in de mogelijkheid van terugwerkende kracht kunnen deze maatregelen voor het kalenderjaar 2017 gaan gelden en daarmee leiden tot een significante reductie van de administratieve lasten, als ook uitvoeringslasten in het boekjaar 2017. Het betreft in het wetsvoorstel Evaluatiewet WNT opgenomen maatregelen ten aanzien van:

  • de aanpassing van de normering van ontslagvergoedingen (Artikel I, onderdelen A, onder 3, en P, onder 3);

  • het buiten de reikwijdte plaatsen van medisch specialisten in overeenstemming met het Zorgakkoord (Artikel I, onderdeel D);

  • het vervallen van het algehele verbod op variabele beloningen (Artikel I, onderdelen Q en W);

  • de vermindering van de administratieve lasten voor WNT-instellingen (Artikel I, onderdeel X);

  • de beperking van de WNT-jaarrapportage tot geconstateerde overtredingen en handhavingsmaatregelen (artikel I, onderdeel AE);

  • het toevoegen van de Wlz-uitvoerders aan bijlage 3 van de WNT (Artikel I, onderdeel AP).

In verband met de wens te voorzien in terugwerkende kracht aan de aanpassing van de normering van ontslagvergoedingen is Artikel I, onderdeel P, onder 3, waarbij twee leden worden toegevoegd aan artikel 2.10 gesplitst. Dit is geregeld in artikel I, onderdeel B, van deze nota van wijziging.

Met de invoeging van het derde onderdeel aan Artikel II van de Evaluatiewet WNT wordt het voorheen derde onderdeel vernummerd tot vierde onderdeel.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Naar boven