34 620 XVIII Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN BRUINS

Ontvangen 21 december 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 2 Woonomgeving en bouw worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 25.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement dient ter dekking van het amendement inzake het Zeelandfonds dat rust op de suppletoire EZ-begroting (34 620 XIII). Al jaren is er sprake van onderuitputting op begrotingsartikel 2.4 Wonen en Rijksdienst – Revolverend fonds energiebesparing verhuurders. Ook in 2016 is er weinig beroep gedaan op het fonds. De onderuitputting op de begroting van het jaar 2016 wordt ingezet voor een eenmalige investering in het «Zeelandfonds» in het jaar 2017.

Dijkgraaf Bruins

Naar boven