34 620 XVIII Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 19 december 2016

De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 8 december 2016 voorgelegd aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst. Bij brief van 16 december 2016 zijn ze door de Minister voor Wonen en Rijksdienst beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Geurts

De griffier van de commissie, Van der Leeden

1

Kunt u, om de leesbaarheid van de tabellen te verbeteren, ook de substantiële wijzigingen op de kolom Mutaties Miljoenennota toelichten?

De mutaties in de kolom Miljoenennota zijn reeds gemeld in de Ontwerpbegroting 2017. Hieronder benoem ik de substantiële wijzigingen op de kolom Mutaties Miljoenennota:

Artikel 1:

Begrotingsreserve NHG (Achtervangvergoeding): Voor de (tertiaire) achterborgstelling Nationale Hypotheekgarantie (NHG) ontvangt het Rijk jaarlijks een risicovergoeding van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Conform het jaarverslag 2015 van het WEW bedraagt de risicovergoeding over 2015 26,932 miljoen euro. De (jaarlijkse) risicovergoeding wordt – na afloop van het boekjaar – gestort in de begrotingsreserve NHG.

Reservering wetsvoorstel stroomlijnen invordering (ontvangsten): De incidentele budgettaire effecten voor de huurtoeslag als gevolg van het wetsvoorstel Stroomlijnen invordering worden gereserveerd op de begroting. Omdat de begroting van WenR (XVIII) geen artikel Nominaal en Onvoorzien kent, worden deze middelen overgeheveld naar de begroting van BZK (VII), artikel 13.

Artikel 2:

Fonds duurzaam funderingsherstel: hiervoor is 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze mutatie betreft een herschikking naar het juiste budget.

Energiebesparing eigenaars-bewoners: In het kader van het Belastingplan 2016 heeft het kabinet 100 miljoen euro vrijgemaakt voor o.a. een subsidieregeling om huiseigenaren (eigenaar-bewoners) te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Deze middelen zijn in 2016 t/m 2018 aan de begroting toegevoegd en op het juiste budget gezet.

Artikel3:

Kwaliteit Rijksdienst: De middelen voor het verbeteren van de kwaliteit van de Rijksdienst worden besteed aan arbeidsmarktprojecten via het A&O-fonds, het realiseren van in-, door- en uitstroom van rijksambtenaren, en projecten om samenwerking op het gebied van ICT, professioneel en verantwoord inkopen en rijksbrede arbeidsmarktcommunicatie te stimuleren.

Ontvangsten Programma Opdrachtgeverschap Rijkskantoren: De voorgefinancierde uitgaven worden bij de desbetreffende departementen door middel van vorderingen teruggehaald.

2

Hoe groot is de kans dat er de komende jaren alsnog tekorten ontstaan bij de uitgaven aan huurtoeslag, ondanks het feit dat het kabinet heeft aangekondigd het budget voor huurtoeslag te verhogen?

De overschrijdingen van het budget van de huurtoeslag zijn vooral veroorzaakt doordat meer huurders huurtoeslag hebben aangevraagd en gekregen dan verwacht als gevolg van de economische omstandigheden. Dit is ook een van de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Sociale huur. Betere economische omstandigheden zouden weer tot een lager beroep op de huurtoeslag kunnen leiden. Veranderingen in de economie (meer ZZP-ers met een (wisselend) laag inkomen) en bijvoorbeeld de instroom van vergunninghouders kunnen aan de andere kant weer tot een hoger beroep op de huurtoeslag leiden. In de ramingen is met beide ontwikkelingen zo goed mogelijk rekening gehouden. Ook is in de raming rekening gehouden met de verhoging van het budget huurtoeslag.

De uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst over 2016 laat vooralsnog zien dat het gerealiseerde budget huurtoeslag nagenoeg in de pas loopt met de raming.

3

Welk deel van de uitgaven aan huurtoeslag zou bespaard kunnen worden indien het aantal dure scheefwoners zou zijn teruggedrongen tot een absoluut nulpunt?

Indien alle dure scheefwoners met huurtoeslag worden gehuisvest in een woning met een huur op de voor dat huishouden geldende aftoppingsgrens, leidt dit tot circa 50 miljoen euro lagere uitgaven huurtoeslag per jaar.

4

Kan een overzicht gegeven worden van alle tekorten en verhogingen sinds 2014 op de post huurtoeslag? Zijn de tekorten uit het verleden nu geheel «bijgewerkt» of resteert er nog een tekort?

Bij 1ste suppletoire begroting 2014 is een tekort gemeld op het budget van de huurtoeslag (saldo uitgaven en ontvangsten) voor de jaren 2014 tot 2018 van gemiddeld 11 miljoen euro per jaar. Hier kwam bij het tekort op de realisatie over 2013 van 96,9 miljoen euro. Het gemiddelde tekort kwam hiermee op 31 miljoen euro.

In de begroting 2015 is aangegeven dat voor de jaren 2015, 2016 en 2017 31 miljoen euro is toegevoegd aan het budget ter dekking.

Bij 1ste suppletoire 2015 is een tekort gemeld van gemiddeld 148,2 miljoen euro per jaar voor de periode 2015 – 2019. Inclusief het tekort bij de realisatie 2014 van 258,3 miljoen euro is er sprake van een gemiddeld tekort van 229,5 miljoen euro per jaar.

In de begroting 2016 is aangegeven dat voor het jaar 2016 dekking is gevonden voor een bedrag van 214,5 miljoen euro (bij de dekking is rekening gehouden met een verlaging van de problematiek met 15 miljoen euro als gevolg van de invoering van de huursombenadering).

Bij 1ste suppletoire 2016 is een tekort gemeld van gemiddeld 418,5 miljoen euro per jaar voor de periode 2016–2020. Het geraamde tekort is inclusief het tekort bij de realisatie 2015 van 327 miljoen euro en de nog niet gedekte tekorten uit voorgaande jaren. Het kabinet heeft buiten de huurtoeslag dekking gevonden voor de meerjarige tekorten van 418,5 miljoen euro. Hiermee zijn ook de tekorten uit het verleden gedekt.

Daarnaast is voor 2017 en volgende jaren het budget van de huurtoeslag structureel met 150 miljoen euro verhoogd als onderdeel van het koopkrachtpakket van het kabinet gericht op een evenwichtig koopkrachtbeeld.

5

Waarom zijn bedragen aangaande het Beleidsprogramma Woningbouw bij Opdrachten, Subsidies en Bijdrage agentschappen onderling verschoven? (artikel 2.2)?

De verschuivingen zijn het resultaat van technische reallocaties die gedaan zijn om budgetten op het juiste instrument te krijgen.

Naar boven