34 620 XVIII Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

29 november 2016

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen alle voor het jaar 2016;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2016 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gewijzigde begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016

Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

   

3.839.382

3.760.382

629.088

604.817

468.817

166.574

– 150.674

24.326

69.302

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Woningmarkt

3.569.919

3.569.919

442.429

277.587

276.587

6.554

20.066

21.066

27.601

2

Woonomgeving en bouw

105.530

26.530

91

304.238

169.238

0

– 180.410

– 6.410

31

3

Kwaliteit Rijksdienst

19.187

19.187

0

2.279

2.279

7.322

4.752

4.752

2.467

6

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

144.746

144.746

186.568

20.713

20.713

152.698

4.918

4.918

39.203

Wijziging van de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

Naam agentschap (XVIII)

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Logius

157.166

157.166

0

0

0

0

     

P-Direkt

86.090

86.090

0

0

0

0

     

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

168.381

168.381

0

0

0

0

     

FMHaaglanden

109.363

109.363

0

0

0

0

916

– 6.427

7.343

SSC ICT Haaglanden

212.278

212.278

0

0

0

0

     

Rijksgebouwendienst

900.208

900.208

0

– 900.208

– 900.208

0

     

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

55.839

55.835

4

– 55.839

– 55.835

– 4

     

Dienst Vastgoed Defensie

194.969

198.343

– 3.374

– 194.969

– 198.343

3.374

     

Rijksvastgoedbedrijf

     

1.217.314

1.217.314

0

40.000

70.000

– 30.000

Dienst van de Huurcommissie

13.238

13.238

0

1.240

1.950

– 710

     

Wijziging van de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

Naam agentschap (XVIII)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Logius

10.554

8.000

       

P-Direkt

18.650

10.000

       

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

1.672

0

       

FMHaaglanden

4.754

0

   

– 11.814

5.635

SSC ICT Haaglanden

54.787

24.370

       

Rijksgebouwendienst

747.747

541.056

– 747.747

– 541.056

   

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

127.777

127.373

– 127.777

– 127.373

   

Dienst Vastgoed Defensie

1.500

0

– 1.500

0

   

Rijksvastgoedbedrijf

   

– 1.069.147

550.000

195.000

– 195.000

Dienst van de Huurcommissie

3.388

0

0

0

Naar boven