34 497 Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN

Ontvangen 17 november 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

In artikel 1 wordt na het eerste lid, onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot derde tot en met vijfde lid, na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Uit de opbrengst van de opslag duurzame energie wordt het stimuleren van de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen als bedoeld in de Wet belastingen op milieugrondslag gefinancierd.

Toelichting

De opslag duurzame energie is ingevoerd om zodat het voor burgers en bedrijven inzichtelijker werd welke bijdrage zij aan leveren aan de omschakeling naar hernieuwbare energie. De SDE+ wordt daarom vanaf 2013 gefinancierd uit de opslag duurzame energie. De opbrengsten van de opslag voor duurzame energie vloeien echter naar de algemene begrotingsmiddelen. De indiener is van mening dat dit er toe leidt dat onduidelijk is wat er gebeurd in geval de geraamde kasuitgaven lager uitvallen dan begroot. Ook eventuele reserves, die gevormd zijn uit de opslag duurzame energie, kunnen enkel gebruikt worden voor duurzame energie. Indien het niet mogelijk is om deze reserves hiervoor te gebruiken, dan dienen deze teruggegeven te worden aan burgers en bedrijven via een verlaging van het tarief voor duurzame energie. Een eventuele verlaging is per tariefgroep evenredig met de hoogte van het tarief, zodat de tariefgroepen met het hoogste tarief ook de hoogste teruggaaf ontvangen.

Van Tongeren

Naar boven