34 485 V Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 11 augustus 2016

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 9 juni 2016 voorgelegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken. Bij brief van 20 juni 2016 zijn ze door de Minister van Buitenlandse Zaken beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Eijsink

De griffier van de commissie, Van Toor

1

Wat zijn de totale uitgaven geweest aan het EU-voorzitterschap uitgesplitst naar de verschillende begrotingen?

Uitgangspunt van het kabinet was om het voorzitterschap ingetogen, gastvrij, innovatief en veilig te organiseren. Om kosten te besparen is besloten om alle vergaderingen die in het kader van het voorzitterschap worden gehouden op één centrale plaats te organiseren. Dit in tegenstelling tot in 2004 toen de vergaderingen door het gehele land plaatsvonden. Het Nederlandse voorzitterschap in 2004 kostte in totaal EUR 97 miljoen. Omgerekend naar 2016 zou dat ongeveer EUR 120 miljoen zijn. De begroting voor de centrale organisatie en die van alle departementen tezamen bedraagt nu EUR 62,6 miljoen.

Het budget voor de centrale organisatie van het voorzitterschap bedraagt EUR 46 miljoen. Dit bedrag is opgenomen op de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De uitgaven vonden en vinden voornamelijk plaats in 2015 en 2016. Tot en met 2015 bedroegen de uitgaven EUR 15,9 miljoen. Voor 2016 geldt dat het voorzitterschap nog loopt en de totale uitgaven nog niet volledig zijn aan te geven. De verwachting is dat de uitgaven binnen het vastgestelde budget blijven. Uw Kamer wordt na afloop geïnformeerd over de integrale Rijksbrede uitgaven voor het EU-voorzitterschap (Kamerstuk 34 139, nr. 18).

2

Kunt u in vervolg duidelijk leesbare tabellen opnemen in de suppletoire begroting, zonder dat Excel-werkbladen zichtbaar zijn?

Ja, in overleg met de griffie van de Tweede Kamer zal worden besproken hoe de leesbaarheid van de suppletoire begroting in het vervolg kan worden verbeterd.

3

Hoeveel kost de organisatie van het voetbalevenement op het balkon van het VN-hoofdkantoor in New York, het toernooi en de feestelijke receptie ter afsluiting, inclusief de inhuur van DJ's en diverse beroemdheden en de aanleg van een tijdelijk Cruyff Court? En door wie worden deze kosten betaald?

Het doel van dit voetbalevenement is om, op en rond een tijdelijk Cruyff-veldje op het balkon van het VN-Hoofdkwartier, aandacht te vragen voor de belangrijke rol die sport kan spelen in ontwikkeling en vrede. Tijdens deze dag staat de verbindende kracht van sport symbool voor het Koninkrijk der Nederlanden als een verbindende partner voor vrede en ontwikkeling. De kosten voor de ontwikkeling van onderdelen van het mobiele Cruyff veldje en de aanleg ervan zijn door sponsoren betaald, waaronder Ten Cate, de KNVB en De Cruyff Foundation. De DJ, die tijdens de afsluitende receptie zal optreden, vraagt hiervoor geen vergoeding. De transportkosten van- en naar het vliegveld van New York en het gebouw van de Verenigde Naties in New York zijn wel voor rekening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

4

Hoeveel is er tot nog toe in totaal uitgegeven voor de campagne voor een zetel in de VN-Veiligheidsraad, en hoeveel zal er nog worden uitgegeven?

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft zich in 2005 kandidaat voor de VNVR gesteld. De afgelopen jaren heeft een speciaal campagneteam onder de slogan The Kingdom of the Netherlands: Your Partner for Peace, Justice and Development aan het bereiken van dit doel gewerkt.

Het budget voor de campagne voor een zetel in de VN-Veiligheidsraad werd begroot op EUR 4,74 miljoen. Dit bedrag is opgenomen op de begroting van Buitenlandse Zaken en verdeeld over de periode 2014–2017. De uitgaven tot en met 2015 bedroegen EUR 1,8 miljoen. Voor 2016 en 2017 zijn de uitgaven nog niet volledig weer te geven, omdat de campagne nog loopt. De verwachting is dat de totale uitgaven binnen het budget blijven.

5

Klopt het dat u een beroemde Nederlandse oud-voetballer hebt ingehuurd om deze campagne te laten voeren voor een Nederlandse zetel in de VN-Veiligheidsraad? Zo ja, hoeveel vergoeding ontving hij daarvoor?

Ja. Voor ons Koninkrijk is het gebruikelijk om evenementen te organiseren die nauw aansluiten bij de agenda van de Verenigde Naties en het Nederlandse beleid. Dit evenement vormt hierop geen uitzondering. Het feit dat we kandidaat zijn voor een niet-permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad zorgt alleen voor extra zichtbaarheid. De voetballers die meewerken aan het evenement, waaronder twee Nederlandse oud-profvoetballers, ontvangen voor hun deelname geen vergoeding. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken draagt alleen zorg voor hun reis- en verblijfskosten.

Naar boven