34 485 V Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:

 • de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Wetsartikel 3

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Voorstel van wet

Het onderhavige wetsvoorstel leidt tot een verlaging van de begroting 2016 van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 475,2 miljoen door met name de lagere afdracht aan de Europese Unie. Daarnaast is sprake van verlaagde ontvangsten met EUR 14 miljoen.

2. Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2016 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk.

In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de HGIS en de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht. Ten slotte volgt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen.

Per artikel is een tabel opgenomen met de mutaties. De toelichting per beleidsartikel heeft betrekking op de kolom mutaties suppletoire begroting. Het aantal activiteiten en het aantal financiële instrumenten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken inclusief het postennet is aanzienlijk. Dat betekent dat er in sommige gevallen geen uitputtende opsomming is van de financiële instrumenten per artikelonderdeel.

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet van 2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Daarbij wordt vanaf 2016 gebruik gemaakt van het financiële instrument. Ook is omschreven welke ondergrens gehanteerd moet worden, waarboven een uitgavenmutatie moet worden toegelicht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen beleidsmatige en technische mutaties. Op verplichtingenniveau worden mutaties groter dan 10% ten opzichte van de vorige stand, op artikelniveau toegelicht.

3. Wijzigingen in de omvang van de HGIS

In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Miljoenennota 2016. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt is de HGIS voor 2016 toegenomen met EUR 780,4 miljoen.

Omvang van de HGIS (bedragen x EUR 1 miljoen)

MJN 2016

VJN 2016

Mutatie

HGIS-uitgaven

5.678,6

6.524,5

845,9

HGIS-ontvangsten

263,4

328,9

65,5

Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten)

5.415,2

6.195.6

780,4

Deze toename van de HGIS is het gevolg van meerdere mutaties met name veroorzaakt door kasschuiven uit latere jaren en per saldo overboekingen naar de HGIS voor opvang in de regio en mutaties op het Budget Internationale Veiligheid (BIV). In de hierna volgende tabellen is een vijftal categorieën opgenomen en zijn verder per onderdeel beknopt toegelicht.

Stand Miljoenennota 2016

5.678,6

1. Aanpassing BNI/BBP-raming

– 21,8

2. Eindejaarsmarge

85,7

3. Overboekingen van/naar HGIS

172,9

4. Kasschuiven

543,6

5. Desalderingen

65,5

Totaal mutaties Voorjaarsnota 2016

845,9

Stand Voorjaarsnota 2016

6.524,5

   

HGIS-ontvangsten (bedragen x EUR 1 miljoen)

Totaal

Stand Miljoenennota 2016

263,4

Totaal mutaties Voorjaarsnota 2016

65,5

Stand Voorjaarsnota 2016

328,9

Toelichting:

 • 1. Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNI (ODA) en de prijscomponent van het BBP (non-ODA) is de omvang van de HGIS per saldo verlaagd met EUR 21,8 miljoen.

 • 2. De eindejaarsmarge, die over 2015 is aangevraagd, is in 2016 toegevoegd aan de HGIS. Het betreft hier de reguliere eindejaarsmarge maar ook de verrekening van de overschrijding van het noodhulpfonds in 2015.

 • 3. Er vinden meerdere overboekingen van en naar de HGIS plaats. Dit wordt met name veroorzaakt doordat enerzijds middelen worden toegevoegd aan de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor opvang in de regio. Daar staat tegenover dat budget wordt overgeheveld uit het Budget Internationale Veiligheid naar de begroting van Defensie. Het gaat hierbij om Defensie-uitgaven voor activiteiten gekoppeld aan missies en operaties die geen onderdeel van de HGIS zijn.

 • 4. Een aantal kasschuiven is opgenomen binnen de HGIS. Waaronder een kasschuif van EUR 236 miljoen uit 2017 naar 2016 voor het budget voor de Wereldbank ter optimalisatie van het kasritme van de Staat en een schuif van EUR 313 miljoen uit latere jaren voor de opvang van asielzoekers.

 • 5. Per saldo nemen de ontvangsten toe. Dit wordt veroorzaakt door mutaties bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (klimaatmiddelen), Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (vrijval van de begrotingsreserve voor FOM en FIB) en Defensie (ontvangsten van de VN voor de missie in Mali). Deze middelen worden binnen de HGIS opnieuw ingezet voor klimaatdoeleinden, het nieuwe instrument voor het bedrijfsleven: het Dutch Trade en Investment Fund (DTIF) en verrekend op de begroting van Defensie.

4. Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2016

Uitgaven:

Het onderhavige wetsvoorstel leidt tot een verlaging van de geraamde uitgaven 2016 van Buitenlandse Zaken (V) met per saldo EUR 475,2 miljoen door met name een lagere afdracht aan de Europese Unie.

In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende beleidsmatige wijziging ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), gevolgd door een toelichting. De overige mutaties worden bij onderdeel 5, Toelichting per beleidsartikel, toegelicht.

Bedragen x EUR 1 miljoen

Artikel

Mutatie

2.4

Eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

41,6

3.1

Afdracht Europese Unie

– 503.2

Toelichting

Artikel 2.4

De verhoging van het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband in 2016 betreft een saldo van mutaties. Bij Voorjaarsnota wordt de politiek overeengekomen verdeling van het Budget Internationale Veiligheid (BIV) technisch overgeheveld naar de begroting van BZ op artikelonderdeel 2.4. Daarnaast stijgt het budget omdat via de eindejaarsmarge de niet ingezette middelen voor de VN-crisisbeheersingsoperaties uit 2015 zijn toegevoegd. Het Nederlandse aandeel van het budget voor VN-crisisbeheersingsoperaties is pas eind 2015 opnieuw vastgesteld. Om die reden was het niet meer mogelijk de betaling voor het 2de halfjaar van 2015 nog in dat jaar te verrichten. De betaling is daarom doorgeschoven naar 2016.

Artikel 3.1

Vanwege de vertraagde aanname van de achtste aanvullende begroting in 2015, zijn de restituties verbonden aan deze aanvullende begroting verwerkt in de raming van het Nederlandse afdrachten aan de Europese Unie in het jaar 2016. Het betreft de tweede terugbetaling van de nacalculatie uit 2014, de restitutie van de nacalculatie van de BTW- en BNI-grondslagen in 2015, de restitutie van de hogere invoerrechten en de terugbetaling van de hogere overige inkomsten. Daarnaast is sprake van een aanvullende meevaller in de afdrachten voor 2016 als gevolg van de teruggave van het surplus over de EU-begroting 2015.

5. Toelichting per beleidsartikel

Beleidsartikel 1

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties via NvW en amendementen 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Stand suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2019

Mutaties

(+ of –) suppletoire begroting VJN 2020

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

94.041

0

40

94.081

– 240

260

1.060

1.060

                     

Uitgaven:

               
                     

Programma-uitgaven totaal

113.591

0

460

114.051

260

260

260

260

   

waarvan juridisch verplicht

     

94%

       
                     

1.1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

57.921

 

460

58.381

260

260

260

260

                     
 

Subsidies

               
   

Internationaal recht

6.385

 

200

6.585

       
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

               
   

Verenigde Naties

40.501

 

0

40.501

       
   

OESO

6.425

 

0

6.425

       
   

VN-campagne VN veiligheidsraad

1.570

 

0

1.570

       
   

Internationaal Strafhof

3.040

 

260

3.300

       
                     

1.2

Bescherming en bevordering van mensenrechten

55.670

0

0

55.670

0

0

0

0

                     
 

Subsidies

               
   

Bevordering van het vrije woord

14.000

 

0

14.000

       
   

Landenprogramma's mensenrechten

12.415

 

0

12.415

       
                     
 

bijdragen (inter) nationale organisaties

               
   

Landenprogramma's mensenrechten

21.505

0

0

21.505

       
   

Centrale mensenrechtenprogramma's

7.750

 

0

7.750

       

Uitgaven en verplichtingen

Geen toelichting

Beleidsartikel 2

Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties via NvW en amendementen 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Stand suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2019

Mutaties

(+ of –) suppletoire begroting VJN 2020

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

233.499

3.200

51.518

288.217

– 1.743

– 1.765

– 2.665

– 2.165

                     

Uitgaven:

               
                     

Programma-uitgaven totaal

248.740

3.200

51.037

302.977

5.696

6.208

7.551

9.360

   

waarvan juridisch verplicht

     

90%

       
                     

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

16.122

4.114

20.236

– 251

– 1.500

– 1.500

– 1.500

                     
 

Subsidies

               
   

Programma ondersteuning buitenlands beleid

2.250

 

1.000

3.250

       
   

Atlantische Commissie

500

 

0

500

       
                     
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

               
   

NAVO

9.807

 

3.414

13.221

       
   

Veiligheidsfonds

1.700

 

0

1.700

       
   

WEU

565

 

0

565

       
                     

2.2

Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit

7.900

 

230

8.130

65

15

– 99

– 99

 

Subsidies

               
   

Anti-terrorisme instituut

300

 

550

850

       
                     
 

Opdrachten

               
   

Global Forum on Cyber Expertise

800

 

– 320

480

       
                     
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

               
   

Contra-terrorisme

6.800

 

0

6.800

       
                     

2.3

Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid

10.794

 

3.500

14.294

       
                     
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

               
   

IAEA

7.317

 

7.317

       
   

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

1.557

 

3.500

5.057

       
   

CTBTO

1.920

   

1.920

       
                     

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

194.484

 

41.581

236.065

2.794

4.376

5.577

5.577

                     
 

Subsidies

               
   

Landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)

26.500

 

5.000

31.500

       
   

Nederland Helsinki Comité

28

   

28

       
                     
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

               
   

OVSE

7.195

   

7.195

       
   

VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties

102.000

 

24.000

126.000

       
   

waarvan landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)

58.400

 

5.746

64.146

       
   

Training buitenlandse diplomaten

0

 

1.400

1.400

       
                     

2.5

Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

19.440

3.200

1.612

24.252

3.088

3.317

3.573

5.382

                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties/Subsidies

               
   

Nederlands Fonds voor Rgeionale Partnerschappen (NFRP); «MATRA»

10.822

 

1.175

11.997

       
   

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»

8.618

 

3.157

11.775

       
                     

Ontvangsten

1.197

   

1.197

0

0

0

0

                     

2.10

Doorberekening Defensie diversen

197

   

197

       

2.40

Restituties programma's

1.000

   

1.000

       

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget kent een stijging doordat het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband toeneemt. Dit als gevolg van de overheveling van middelen uit het Budget Internationale Veiligheid (op de begroting van Defensie) naar het Stabiliteitsfonds. Bovendien wordt het budget verhoogd vanwege de toevoeging van de eindejaarsmarge uit 2015 voor de Nederlandse contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties (analoog aan de uitgaven). Ten slotte stijgt het verplichtingenbudget doordat, als onderdeel van het Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen, nieuwe verplichtingen worden aangegaan voor het Nederlands-Arabisch partnerschap «Shiraka» in een aantal Arabische landen.

Uitgaven

Artikel 2.4

De verhoging van het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband in 2016 betreft een saldo van mutaties. Bij Voorjaarsnota wordt de politiek overeengekomen verdeling van het Budget Internationale Veiligheid (BIV) technisch overgeheveld naar de begroting van BZ (Stabiliteitsfonds). Een deel hiervan wordt vervolgens overgeheveld naar de begroting van BHOS voor het speerpunt veiligheid en rechtsorde. De middelen worden ingezet voor activiteiten op het gebied van veiligheidssectorhervorming, vredesopbouw, rechtsstaatontwikkeling, capaciteitsopbouw en de beveiliging van diplomaten en ambassades in gebieden waar dat noodzakelijk is. Daarnaast stijgt het budget omdat via de eindejaarsmarge de niet ingezette middelen voor de VN-crisisbeheersingsoperaties uit 2015 zijn toegevoegd. Het Nederlandse aandeel van het budget voor VN-crisisbeheersingsoperaties is pas eind 2015 opnieuw vastgesteld. Om die reden was het niet meer mogelijk de betaling voor het 2de halfjaar van 2015 nog in dat jaar te verrichten. De betaling is daarom doorgeschoven naar 2016.

Artikel 2.5

Het (non-ODA) budget voor het Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka», wordt structureel overgeheveld van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (art. 1.3) naar de begroting van Buitenlandse Zaken. Mede op grond van een evaluatie in 2015 is besloten vanaf 2016 het dit budget te centraliseren op de begroting van Buitenlandse Zaken. Daarnaast is het amendement Servaes/Ten Broeke (34 300 V, nr. 16) verwerkt op dit onderdeel van de begroting.

Beleidsartikel 3

Beleidsartikel 3 Europese samenwerking

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties via NvW en amendementen 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Stand suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2019

Mutaties

(+ of –) suppletoire begroting VJN 2020

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

7.698.273

0

– 509.464

7.188.809

1.392

– 1.392

0

0

                     

Uitgaven:

               
                     

Programma-uitgaven totaal

7.891.356

0

– 519.724

7.371.632

8.540

0

0

0

   

waarvan juridisch verplicht

     

100%

       
                     
 

Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt

7.650.799

– 503.153

7.147.646

0

0

0

0

                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

               
   

BNI-afdracht

4.238.910

 

– 503.836

3.735.074

       
   

BTW-afdracht

478.289

 

683

478.972

       
   

Invoerrechten

2.933.600

   

2.933.600

       
                     

3.2

Een effectief, efficient en cohorent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden

192.735

 

– 10.860

181.875

8.540

0

0

0

                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

               
   

Europees Ontwikkelingsfonds

192.735

 

– 10.860

181.875

       
                     

3.3

Een hechtere Europese waardengemeenschap

10.100

   

10.100

       
                     
 

Bijdragen (internationale organisaties

               
   

Raad van Europa

10.100

   

10.100

       
                     

3.4

Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28

37.722

– 5.711

32.011

0

0

0

0

                     
 

Subsidies/Opdrachten

               
   

EU-voorzitterschap

33.385

 

– 5.711

27.674

       
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

               
   

Benelux bijdrage

3.979

 

0

3.979

       
   

EIPA

348

 

0

348

       
                     

Ontvangsten

2.403.041

0

– 13.987

2.389.054

0

0

0

0

                     

3.10

Diverse ontvangsten EU

2.402.891

 

– 13.987

2.388.904

0

0

0

0

   

Invoerrechten

325.827

 

– 13.987

311.840

       
   

Overige ontvangsten EU

2.077.064

 

0

2.077.064

       
                     

3.30

Restitutie Raad van Europa

150

   

150

0

0

0

0

Verplichtingen

De verplichtingen dalen binnen het artikelonderdeel EU-afdrachten en versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28 analoog aan de mutaties zoals toegelicht onder de uitgaven.

Uitgaven

Artikel 3.1

De omvang van de nationale afdrachten wordt bepaald door de omvang van de Europese begroting. Tegelijkertijd is de omvang van de Nederlandse afdrachten ook relatief ten opzichte van de overige lidstaten. De EU ontvangt haar inkomsten uit verschillende afdrachten van de lidstaten, zoals invoerrechten, BTW-afdrachten en BNI-afdrachten (dit zijn uitgaven voor Nederland). Deze EU-inkomsten worden ook wel de «eigen middelen» van de EU genoemd. Nederland ontvangt op de EU-afdrachten een jaarlijkse korting. Deze korting is opgebouwd uit een lager tarief voor BTW-afdrachten en een vaste korting (lumpsum) op de BNI-afdrachten.

Hieronder vindt u verschillende mutaties op de raming van het Nederlandse deel van de EU-afdrachten, die in begrotingsjaar 2016 tot nu toe hebben plaatsgevonden. Een deel van deze mutaties zijn het gevolg van de vertraagde aanname van de achtste aanvullende begroting 2015 (DAB8). Door de vertraagde aanname doen de volgende meevallers zich voor in het jaar 2016 in plaats van in het jaar 2015:

Mutaties EU afdrachten x EUR miljoen

Additionele overige inkomsten

– 69,0

Restitutie invoerrechten

– 37,6

Restitutie over bruto nabetaling

– 66,2

Tweede terugbetaling 2014

– 268,7

Teruggave surplus 2015

– 62,3

Overige

0,7

   

Totaal mutaties

– 503,1

Achtste aanvullende begroting 2015 (DAB8):

 • Restitutie additionele overige inkomsten: Door de vertraagde aanname van de DAB8 ontvangt Nederland het Nederlandse aandeel in o.a. de hogere boete-inkomsten van de Europese Commissie in 2016.

 • Restitutie invoerrechten: Door de vertraagde aanname van DAB8 ontvangt Nederland het Nederlands aandeel in de hoger dan eerder geraamde invoerrechten in 2016.

 • Restitutie over bruto nabetaling: Met de nacalculatie zijn in 2015 de grondslagen van de BTW- en BNI-afdrachten opnieuw bijgesteld. De bijstellingen van de BNI grondslagen vloeiden voort uit de bronnenrevisie die in 2014 plaatsvond en uit een nieuwe herziening door het CBS in samenwerking met de DNB, waardoor de nationale rekeningen en de betalingsbalans beter op elkaar aansluiten. Dit heeft voor Nederland in 2015 geleid tot een bruto nabetaling. Door de vertraagde aanname van de DAB8 ontvangt Nederland de bijbehorende restitutie van deze nacalculatie in 2016. Dit leidt tot een lagere Nederlandse afdracht in 2016

 • Tweede terugbetaling nacalculatie 2014: De tweede terugbetaling van de nacalculatie over 2014 wordt, door de vertraging van de aanname van de DAB8 door het Europees Parlement, in 2016 verwerkt. Door valuta-effecten (samenhangend met de wisselkoers van de Britse Pond) is de tweede terugbetaling uitgekomen op 269 miljoen.

Teruggave surplus 2015

Op 15 april presenteerde de Europese Commissie het surplus over de Europese begroting van 2015. Dit surplus wordt gerestitueerd aan de lidstaten. De Nederlandse afdrachten zijn zodoende in 2016 verlaagd met 62 miljoen euro.

Artikel 3.2

Het budget voor het Europees Ontwikkelingsfonds daalt in 2016 en stijgt in 2017 omdat het betaalritme is aangepast. Dit is de uitkomst van onderhandelingen tussen de lidstaten.

Artikel 3.4

Het budget voor de versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28 daalt omdat bepaalde uitgaven voor het EU-voorzitterschap al in 2015 zijn betaald terwijl deze oorspronkelijk voorzien waren voor 2016. Hiermee blijft het budget voor het EU-voorzitterschap binnen het vastgestelde budgettaire kader.

Ontvangsten

Artikel 3.10

Lidstaten mogen een deel van de door de lidstaat zelf geïnde invoerrechten houden. In de jaren 2014 en 2015 was dit 25% van de geïnde invoerrechten. De Europese Commissie brengt dit percentage met terugwerkende kracht terug naar 20%, als het eigen middelen besluit later dit jaar wordt geratificeerd. De raming van de Nederlandse perceptiekostenvergoedingen in 2014 en 2015 is (vooruitlopend op de ratificatie) al naar beneden bijgesteld in de begroting 2016. De raming van deze bijstelling wordt aangepast aan de hand van nieuw inzicht in de omvang van de invoerrechten in 2014 en 2015.

Beleidsartikel 4

Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties via NvW en amendementen 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Stand suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2019

Mutaties

(+ of –) suppletoire begroting VJN 2020

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

53.120

– 3.200

12.535

62.455

– 18

– 968

– 968

– 968

                     

Uitgaven:

               
                     

Programma-uitgaven totaal

52.703

– 3.200

947

50.450

2.082

2.299

1.712

1.712

   

waarvan juridisch verplicht

     

82%

       
                     

4.1

Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland

12.045

 

1.500

13.545

1.500

1.500

1.500

1.500

                     
 

Subsidies

               
   

Gedetineerdenbegeleiding

2.000

 

0

2.000

       
                     
 

Opdrachten

               
   

Consulaire bijstand

259

 

0

259

       
   

Reisdocumenten en verkiezingen

5.825

 

– 480

5.345

       
   

Consulaire opleidingen

400

 

400

       
   

Consulaire informatiesystemen

3.761

 

1.739

5.500

       
                     

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

6.704

 

450

7.154

0

0

0

0

                     
 

Opdrachten

               
   

Visumverlening

1.100

   

1.100

       
   

Ambtsberichtenonderzoek

150

   

150

       
   

Legalisatie en verificatie

80

   

80

       
   

Consulaire informatiesystemen

3.011

 

1.950

4.961

       
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

               
   

Asiel en migratie

863

   

863

       
                     

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

8.435

– 800

– 1.000

6.635

0

0

0

0

                     
 

Subsidies

               
   

Internationaal Cultuurbeleid

7.239

– 800

– 1.000

5.439

       
   

Erfgoed

1.196

 

0

1.196

       
                     

4.4

Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen

17.631

– 2.400

1.200

16.431

0

0

0

0

                     
 

Subsidies

             
   

Instituut Clingendael

2.320

 

0

2.320

       
   

Programma ondersteuning buitenlands beleid

3.058

 

0

3.058

       
   

overige subsidies

215

 

70

285

       
                     
 

Opdrachten

               
   

Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en internationale Organisaties

3.000

 

– 500

2.500

       
   

waarvan in- en uitgaande Staatsbezoeken

2.400

 

– 350

2.050

       
   

Adviesraad Internationale vraagstukken

525

 

0

525

       
   

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

106

 

– 15

91

       
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

               
   

landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

7.637

 

– 505

7.132

       
   

Europese bewustwording

770

 

– 250

520

       
                     

4.5

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland

7.888

 

– 1.203

6.685

582

799

212

212

                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

               
   

Speciaal Tribunaal Libanon

1.900

 

0

1.900

       
   

Internationaal Strafhof

1.400

 

320

1.720

       
   

Nederland Gastland

1.065

 

0

1.065

       
                     

Ontvangsten

42.090

   

42.090

0

0

0

0

                     

4.10

Consulaire dienstverlening aan Nederlanders

19.300

   

19.300

0

0

0

0

                     

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

22.000

   

22.000

0

0

0

0

                     

4.40

Doorberekening Defensie diversen

790

   

790

0

0

0

0

Uitgaven en verplichtingen

Geen toelichting

Beleidsartikel 5

Niet-beleidsartikel 5 Geheim

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties via NvW en amendementen 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Stand suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2019

Mutaties

(+ of –) suppletoire begroting VJN 2020

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

0

   

0

       
                   

Uitgaven

0

   

0

       

Verplichtingen en uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 6

Niet-beleidsartikel 6 Nominaal en onvoorzien

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties via NvW en amendementen 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Stand suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2019

Mutaties

(+ of –) suppletoire begroting VJN 2020

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

33.970

– 33.815

155

– 21.331

– 5.587

– 16.371

– 13.155

                   

Uitgaven:

               
                   

Uitgaven totaal

33.970

 

– 33.815

155

– 21.331

– 5.587

– 16.371

– 13.155

                   

6.1

Nominaal en onvoorzien

33.970

– 33.815

155

– 21.331

– 5.587

– 16.371

– 13.155

Verplichtingen

Conform de toelichting onder de uitgaven

Uitgaven

Dit is het saldo van bijstellingen op grond van aanpassing van BNI- en BBP-ramingen door het CPB, verwerking van de HGIS-eindejaarsmarge 2015, het verwerken van de loon- en prijsbijstellingen binnen de HGIS en overboekingen naar diverse begrotingen conform de claims die zijn verwerkt naar aanleiding van de HGIS besluitvorming. Hierin is onder andere opgenomen extra budget op de begrotingen van IenM, voor de programma’s Partners voor Water, Partnership for Market Readiness en Carbon Pricing Leadership Coalition, van Buitenlandse zaken voor de additionele inzet in het kader van de kandidatuur voor de VN-Veiligheidsraad en van Defensie voor een aanvullende bijdrage aan het NATO Communications and Information Agency (NCIA) in Den Haag.

Niet-Beleidsartikel 7

Niet-beleidsartikel 7 Apparaat

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties via NvW en amendementen 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Stand suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2019

Mutaties

(+ of –) suppletoire begroting VJN 2020

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

714.489

 

11.311

725.800

– 18.881

39.693

29.608

27.739

                   

Uitgaven

704.257

 

25.929

730.186

24.719

27.990

14.714

13.714

                   

7.1.1

Personeel

442.571

 

19.073

461.644

19.500

20.600

9.500

8.500

 

Eigen personeel

434.571

 

19.073

453.644

19.500

20.600

9.500

8.500

 

Inhuur extern

8.000

 

0

8.000

0

0

0

0

 

overige personeel

0

             
                   

7.1.2

Materieel

261.686

 

6.850

268.536

7.219

7.390

5.214

5.214

 

waarvan ICT

55.000

 

1.000

56.000

1.000

1.000

500

500

 

waarvan bijdragen aan SSO's

77.000

 

1.000

78.000

1.000

1.000

500

500

 

waarvan overige materieel

129.686

 

4.850

134.536

5.219

5.390

4.214

4.214

                   

7.2

Koersverschillen

pm

   

pm

       
                   
                   

Ontvangsten

21.450

   

21.450

0

0

0

0

                   

7.10

Diverse ontvangsten

21.450

   

21.450

       
                   

7.11

Koersverschillen

pm

   

0

pm

pm

pm

pm

Uitgaven

De apparaatsuitgaven laten per saldo meerjarig een stijging zien. Dit kent naast de toevoeging van loon- en prijsbijstellingen vanuit de HGIS de volgende oorzaken.

 • Het kabinet heeft in 2005 besloten Nederland kandidaat te stellen voor een zetel in de VN-Veiligheidsraad (2017–2018). Een zetel in de Veiligheidsraad biedt een uitgelezen mogelijkheid om de internationale ambitie van Nederland te verstevigen. Mocht Nederland de zetel binnenhalen, dan is additionele inzet van mensen in Den Haag en New York noodzakelijk. Hiervoor zijn incidenteel middelen vanuit de HGIS toegevoegd aan de apparaatsbegroting van Buitenlandse Zaken.

 • Ten behoeve van de investeringen in het postennet (huisvesting) en ICT worden middelen uit de eindejaarsmarge 2015 toegevoegd.

Naar boven