34 485 V Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

30 mei 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), vastgesteld bij de wet van 16 december 2015, Stb. 29;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb.... Begroting 2016 Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

(bedragen in EUR 1.000)
   

(1)

(2)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

8.827.392

9.044.617

2.467.778

– 467.875

– 475.166

– 13.987

               
 

Beleidsartikelen

8.078.933

8.306.390

2.446.328

– 445.371

– 467.280

– 13.987

               

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

94.041

113.591

 

40

460

 

2

Veiligheid en stabiliteit

236.699

251.940

1.197

51.518

51.037

0

3

Europese samenwerking

7.698.273

7.891.356

2.403.041

– 509.464

– 519.724

– 13.987

4

Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse

           
 

waarden en belangen

49.920

49.503

42.090

12.535

947

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

748.459

738.227

21.450

– 22.504

– 7.886

0

               

5

Geheim

0

0

 

0

0

 

6

Nominaal en onvoorzien

33.970

33.970

 

– 33.815

– 33.815

 

7

Apparaat

714.489

704.257

21.450

11.311

25.929

0

Naar boven