34 485 I Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de begroting van de Koning.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Suppletoire mutaties

Het grootste deel van de mutaties is technisch van aard en volgt de rijksbrede trend op het gebied van de loonontwikkeling. Daarnaast is sprake van een structurele besparing bij de website van het Koninklijk Huis. De voorgestelde mutaties worden hieronder toegelicht.

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art. nr.

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2016

 

40.584

     

Suppletoire mutaties:

   

1. Loon- en prijsbijstelling 2016

2

412

2. Compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP

2

256

3. Loon- en prijsbijstelling 2016

3

97

4. Compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP

3

59

5. Eindejaarsmarge 2015 Kabinet van de Koning

3

23

6. Besparing migratie website Koninklijk Huis

3

– 85

     

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

41.346

Toelichting

Ad 1 en 3. Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.

Ad 2 en 4. Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget ter beschikking gesteld voor een structurele compensatie in het kader van het loonruimteakkoord en voor het eenmalig voor de helft vergoeden van de werkgeverslasten die samenhangen met de herstelopslag van het ABP. Verder heeft een kasschuif plaatsgevonden vanuit vorig begrotingsjaar voor het aandeel van de pensioenlasten in de compensatie voor het loonruimteakkoord.

Ad 5. Dit betreft de doorbelasting van de uitgavenmutatie zoals deze bij het Kabinet van de Koning als onderdeel van begroting III heeft plaatsgevonden. Deze mutatie wordt als uitgaaf en ontvangst van die begroting toegelicht.

Ad 6. De structurele besparing hangt samen met de migratie van de website van het Koninklijk Huis naar het concept van Rijksplatformsites. Daarmee wordt de techniek van grote websites, zoals rijksoverheid.nl, ook aan de website van het Koninklijk Huis beschikbaar gesteld. Hiermee worden schaalvoordelen bereikt en worden kosten bespaard op onder meer het onderhoud en beheer van de site. Dit levert in 2016 een voorziene besparing op van € 85.000 en vanaf 2017 structureel € 100.000 per jaar.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art. nr.

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2016

 

0

     

Suppletoire mutaties:

   

1. Eindafrekening functionele uitgaven 2015

2

24

2. Eindafrekening Militaire Huis 2015

3

15

     

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

39

Toelichting

Zoals aangekondigd in het jaarverslag van de Koning 2015, vindt de eindafrekening van de in 2015 verstrekte voorschotten aan de Dienst van het Koninklijk Huis respectievelijk het Ministerie van Defensie voor het Militaire Huis plaats in het volgende begrotingsjaar. Met bovengenoemde mutaties vindt de budgettaire verwerking van deze eindafrekeningen plaats. Het betreft voor zowel de Dienst van het Koninklijk Huis als het Militaire Huis het verschil tussen de verstrekte voorschotten en de goedgekeurde einddeclaratie over 2015, wat in beide gevallen per saldo een ontvangst inhoudt.

2. Toelichting niet-beleidsartikelen

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 naar de stand 1e suppletoire begroting 2016 (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2016 (1)

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2016 (3) = (1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting

(5) = (3+4)

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

Verplichtingen

40.584

0

40.584

762

41.346

649

648

648

649

                     
 

Uitgaven

40.584

0

40.584

762

41.346

649

648

648

649

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

7.804

0

7.804

0

7.804

0

0

0

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

27.076

0

27.076

668

27.744

608

608

608

608

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.704

0

5.704

94

5.798

41

40

40

41

                     
 

Ontvangsten

0

0

0

39

39

0

0

0

0

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

0

0

0

24

24

0

0

0

0

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

0

0

0

15

15

0

0

0

0

Toelichting

De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 2 en 3 betreffen de loon- en prijsbijstelling 2016, de compensatie voor het loonruimteakkoord en de structurele besparing voor de website van het Koninklijk Huis als gevolg van de migratie van deze site naar het concept van Rijksplatformsites.

Naar boven