34 485 I Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

30 mei 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2016;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2016 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

40.584

40.584

0

762

762

39

               
 

Niet-beleidsartikelen

40.584

40.584

0

762

762

39

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

7.804

7.804

0

0

0

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

27.076

27.076

0

668

668

24

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.704

5.704

0

94

94

15

Naar boven