34 475 V Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2015

Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN VRAAG EN EEN ANTWOORD

Vastgesteld 6 juni 2016

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een vraag met het daarop gegeven antwoord.

De vraag is op 26 mei 2016 voorgelegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken. Bij brief van 3 juni 2016 is ze door de Minister van Buitenlandse Zaken beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Eijsink

De griffier van de commissie, Van Toor

1

Beleidsartikel 4: Waar is de rekenfout met betrekking tot de door Nederland verstrekte lening aan het Internationaal Strafhof precies ontstaan?

In de door de Assembly of States Parties aangenomen Resoluties (ICC-ASP/8/Res.8; 2010 en ICC-ASP/11/Res. 3; 2012) is de methodiek van de «one-time-payments» van de leenovereenkomst tussen de Nederlandse Staat en het Internationaal Strafhof verkeerd uitgelegd. De fout kwam in 2015 aan het licht. De resoluties zijn gebaseerd op een Explanatory Note waarin een rekenfout is geslopen. De Explanatory Note werd in 2009 op initiatief van de Oversight Committee (het orgaan dat toezicht houdt op de nieuwbouw van het strafhof) opgesteld, in samenwerking met het strafhof en het gastland.

Naar boven