34 475 V Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2015

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

18 mei 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), vastgesteld bij de wet van 10 december 2014, Stb. 7; en gewijzigd bij de wet van 23 september 2015, Stb. 406, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 januari 2016 Stb. 72;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden Euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van …,Stb…. Begroting 2015

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Bedragen x EUR 1.000

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of 1)

(+ = tekortschietend geraamd)

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

9.041.188

7.874.490

476.598

– 15.698

1.439.575

262.968

1.087.264

1.034.975

85.189

10.112.754

10.349.040

824.755

10.079.647

10.231.532

812.522

– 33.107

– 117.508

– 12.233

                                       
 

Beleidsartikelen

8.340.886

7.096.608

457.148

3.415

1.458.747

260.968

1.043.930

1.045.806

78.189

9.388.231

9.601.161

796.305

9.357.832

9.507.886

775.294

– 30.399

– 93.275

– 21.011

                                       

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

95.101

111.701

 

5.200

5.550

 

– 762

– 927

 

99.539

116.324

 

84.891

117.348

 

– 14.648

1.024

 

2

Veiligheid en stabiliteit

232.482

251.622

1.168

15.285

15.296

0

– 24.263

– 21.551

2.456

223.504

245.367

3.624

274.108

245.493

6.733

50.604

126

3.109

3

Europese samenwerking

7.962.322

6.680.065

413.890

– 23.289

1.433.916

260.968

1.068.685

1.068.685

69.933

9.007.718

9.182.666

744.791

8.943.747

9.086.883

717.880

– 63.971

– 95.783

– 26.911

4

Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse

                                   
 

waarden en belangen

50.981

53.220

42.090

6.219

3.985

 

270

– 401

5.800

57.470

56.804

47.890

55.086

58.162

50.681

– 2.384

1.358

2.791

                                       
 

Niet-beleidsartikelen

700.302

777.882

19.450

– 19.113

– 19.172

2.000

43.334

– 10.831

7.000

724.523

747.879

28.450

721.815

723.646

37.228

– 2.708

– 24.233

8.778

                                       

5

Geheim

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

6

Nominaal en onvoorzien

17.018

17.018

 

– 15.931

– 15.931

 

– 1.057

– 1.057

 

30

30

 

2

2

 

– 28

– 28

 

7

Apparaat

683.284

760.864

19.450

– 3.182

– 3.241

2.000

44.391

– 9.774

7.000

724.493

747.849

28.450

721.813

723.644

37.228

– 2.680

– 24.205

8.778

Naar boven