34 472 Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID ZIENGS

Ontvangen 19 april 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt aan artikel 6b een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. De voordracht voor een krachtens het zesde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Op grond van het voorgestelde artikel 6b, zesde lid, van de Wet publieke gezondheid kunnen bij algemene maatregel van bestuur nadere eisen worden vastgelegd voor de kwalitatieve en programmatische uitvoering van het deel van het vaccinatieprogramma, bedoeld in het derde lid van dat artikel. De initiatiefnemer is van mening dat voorlichting en informatieverstrekking aan ouders en/of verzorgers eenduidig, actueel en volledig moet zijn. Door lichte voorhang van de algemene maatregel van bestuur is geborgd dat beide Kamers der Staten-Generaal bij de uitwerking daarvan betrokken zijn.

Ziengs

Naar boven