34 389 Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN TAVERNE EN RECOURT

Ontvangen 6 oktober 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt in het eerste lid, derde volzin, «De benoeming kan worden gewijzigd» vervangen door: De benoeming kan eenmaal worden gewijzigd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de benoeming van leden en staatsraden in de Afdeling advisering of de Afdeling bestuursrechtspraak slechts eenmaal kan worden gewijzigd.

Thans is het mogelijk dat leden en staatsraden die een van beide Afdelingen van de Raad van State zijn benoemd, na verloop van tijd binnen de Raad overstappen naar de andere Afdeling.

Dit amendement regelt dat voorkomen wordt dat leden en staatsraden op regelmatige basis wisselen van Afdeling. Met dit amendement kan dit straks nog maar één keer. Dit doet recht aan het oogmerk van het voorliggende wetsvoorstel om de beide taken van de Raad van State in personeel opzicht beter te scheiden.

Taverne Recourt

Naar boven