34 350 IX Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 30 november 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2015;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2015 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) Incidentele suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

 

6.922.713

121.575.790

 

61.534

163.162

 

– 12.000

   

1.059.926

4.569.716

 

Beleidsartikelen

                       

1

Belastingen

3.222.131

3.222.131

115.547.130

75.138

75.138

655.120

– 12.000

– 12.000

 

– 96.807

– 96.807

– 156.918

2

Financiele Markten

21.500

21.500

12.515

– 4.250.292

3.807

5.488

     

14.078

– 3.922

55.924

3

Financ. act. Publiek-Private sector

19.314

19.314

2.929.491

9.584

9.584

– 604.630

     

2.713.380

1.115.330

4.697.822

4

Internationale Fin. Betrekkingen

290.606

384.077

24.579

918.785

176

665

     

76.724

79.724

– 5.747

5

Exportkrediet- en investeringsverzekering

10.616.438

88.058

103.250

   

90.000

       

25.100

25.100

6

BTW-Compensatiefonds

2.901.122

2.901.122

2.901.122

           

– 38.678

– 38.678

– 38.678

7

Beheer materiele activa

306

306

1.800

                 
 

Niet-beleidsartikelen

                       

8

Centraal Apparaat

236.162

236.162

55.903

9.156

9.156

16.519

     

– 7.627

– 7.577

– 7.787

10

Nominaal en onvoorzien

50.043

50.043

 

– 36.327

– 36.327

       

– 13.244

– 13.244

 

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

 

54.832.587

58.096.175

 

– 2.626.350

– 1.927.415

 

9.811.728

6.599.764

1

Financiering staatsschuld

50.473.791

50.473.791

55.363.913

– 1.578.280

– 1.578.280

– 2.180.667

5.655.417

5.655.417

– 556.487

2

Kasbeheer

4.358.796

4.358.796

2.732.262

– 1.048.070

– 1.048.070

253.252

4.156.311

4.156.311

7.156.251

Naar boven