34 320 Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds

Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN LODDERS EN VERMEIJ

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een brede wens leeft in de Tweede Kamer en bij het kabinet om verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen samen te kunnen laten gaan, om zo kostenvoordelen te behalen;

verzoekt de Staatssecretaris om voor 1 februari 2016 een planning naar de Tweede Kamer te sturen over de planning van een wetsvoorstel en/of flankerend beleid waarin het mogelijk is voor verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen om samen te gaan;

verzoekt de regering om, zich tot het uiterste in te spannen om dit wetsvoorstel en/of flankerend beleid binnen de juridische kaders in 2017 in werking te laten treden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

Vermeij

Naar boven