34 320 Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de politiek van de ECB de rente op de geldmarkt en de kapitaalmarkt richting de 0% of zelfs onder de 0% geduwd heeft;

constaterende dat pensioenfondsen hun verplichtingen moeten waarderen tegen de rentecurve op de kapitaalmarkt;

overwegende dat het beleid van de ECB, met lage rentes tot gevolg, al enige tijd duurt en naar het zich laat aanzien ook nog een aanzienlijke periode zal duren, en dat hiermee de positie van pensioenfondsen op korte termijn niet zal verbeteren;

verzoekt de regering, opdracht te geven om binnen zes maanden een onderzoek te (laten) verrichten over de omvang van de schade aan het Nederlandse pensioenstelsel, zoals hogere premies, minder opbouw, minder indexatie en kortingen op pensioenen, die toe te rekenen zijn aan het beleid van de ECB,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Naar boven