34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Nr. 103 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF

Ontvangen 3 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij-, en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 18.000 (x € 1.000).

II

In artikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 28.000 (x € 1.000).

III

In artikel 18 Natuur en regio worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

Het groene onderwijs, meer bepaald de agrarische opleidingscentra (AOC’s), worden in navolging van de bezuinigingen uit het regeerakkoord Rutte II vanaf 2016 gekort door het schrappen van subsidies groen onderwijs met € 55 miljoen, die voor € 28 miljoen de basisbekostiging van het groen onderwijs raken door een bezuiniging op de praktijk-leergelden en collectieve ondersteuningsstructuur. De bezuiniging van dit kabinet op de praktijklessen in het groen onderwijs betekent een korting op het macrobudget van de AOC’s van 15%. Daarbovenop is er door dit kabinet geen structurele oplossing getroffen om de in 2015 voorgestelde 2% versoberingsmaatregel voor het groen onderwijs ongedaan te maken. Daarmee wordt de door dit kabinet toegezegde gelijke bekostiging tussen groen en regulier onderwijs allerminst gestand gedaan. De motie Van Meenen c.s. (Kamerstuk 30 400 VIII, nr. 91) verandert niets aan de ontstane ongelijkheid in de financiering van het groen onderwijs voor 2016.

Met dit amendement wordt de korting op de Agrarische Opleidingscentra gerepareerd. De dekking wordt gevonden in artikel 16 van de begroting Economische Zaken, meer bepaald in de begrotingsreserve apurement. Dit is mogelijk omdat er ruimte is in het budget van de begrotingsreserve apurement door de uitspraak van het Europees Hof van Justitie is € 28,947 miljoen terugontvangen van de Europese Commissie en in de onderhandelingen met de Europese Commissie is het correctiebesluit GMO Groente en Fruit naar aanleiding van een audit in 2009 lager uitgevallen namelijk van een voorstel van maximaal € 187 miljoen naar een besluit van € 52 miljoen. Daarnaast wordt op artikel 18 hiertoe voor € 10 miljoen dekking gezocht in het niet-juridisch verplichte deel van de begroting.

De indieners hebben de intentie om de bezuiniging op de basisbekostiging van de AOC’s ook structureel ongedaan te maken en zal daartoe een motie indienen.

Geurts Dijkgraaf

Naar boven