34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Nr. 100 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN GERVEN

Ontvangen 2 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij-, en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 120 (x € 1.000).

II

In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij-, en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 120 (x € 1.000).

Toelichting

De Stichting Zeldzame Huisdierrrassen (SZH) heeft als doelstelling de variatie onder de landbouwhuisdieren in Nederland te behouden en te voorkomen dat oorspronkelijke rassen uitsterven. De SZH heeft hierbij een koepelfunctie en is een kenniscentrum. De SZH werkt nauw samen met de houders en hoeders van zeldzame huisdierrassen en met andere organisaties die zich sterk maken voor het levend erfgoed (rasverenigingen, natuurbeheerders en (hobby)boeren). De SZH zet zich in voor: fokkerij, (nieuwe) gebruiksdoelen, zoals het vermarkten van producten en diensten van authentieke of zeldzame rassen; promotie en educatie; en belangenbehartiging.

Tot en met 2012 ontving de SZH jaarlijks een subsidie van € 200.000. In de afgelopen jaren is deze subsidie fors gekort en afgebouwd tot € 80.000. Het ministerie voorzag dat de SZH ook middelen uit de markt kon genereren. Voor de zomer van 2015 is echter een evaluatie over de Regeling Zeldzame Huisdierrassen opgeleverd door Bureau Bartels. Dit rapport concludeert dat «het verwerven van additionele middelen – mede vanwege het kleinschalige karakter van de SZH – geen haalbare c.q. realistische optie is geweest. Mede daarom is de SZH in de afgelopen periode in een gevaarlijke negatieve spiraal beland die haar continuïteit bedreigt. Dit terwijl uit de evaluatie blijkt dat de SZH duidelijk een toegevoegde waarde heeft voor houders van zeldzame huisdierrassen op het gebied van professionalisering en promotie. Daarnaast speelt de noodzaak mee om (extra) inzet te (blijven) plegen op voorlichting en educatie. Met haar huidige middelen kan de SZH niet echt «een vuist maken» op haar speerpunten: het bevorderen van fokkerijkennis en aandacht voor voorlichting en educatie.»

Met dit amendement wordt de subsidie weer teruggebracht naar het niveau van voor 2012 (€ 200.000). Hiertoe wordt de jaarlijkse subsidie verhoogd met € 120.000 waarbij dekking wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van het subsidiebudget op artikel 16.

Indieners hebben de intentie om ook structureel een budget van € 200.000 voor de subsidie voor de Stichting Zeldzame Huisdierrassen beschikbaar te stellen.

Dik-Faber Van Gerven

Naar boven