34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

15 september 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken,

Vastgestelde departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)

Art.nr.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

10.119.867

4.904.512

6.783.470

         
 

Beleidsartikelen

     

11

Goed functionerende economie en markten

182.901

184.122

59.934

12

Een sterk innovatievermogen

488.218

528.564

45.449

13

Een excellent ondernemingsklimaat

1.836.610

265.666

61.952

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

5.442.919

1.830.326

6.386.411

16

Concurrerende, duurzame, veilige

agro-, visserij- en voedselketens

636.548

544.121

64.078

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

842.665

796.001

75

18

Natuur en Regio

151.579

210.728

100.957

19

Toekomstfonds

158.184

164.741

32.088

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

40

Apparaat

380.243

380.243

32.526

41

Nominaal en Onvoorzien

     
Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap Telecom

32.996

33.718

– 722

Dienst ICT Uitvoering

204.200

203.700

500

Dienst Landelijk Gebied

0

0

0

Nederlandse Voedsel- en

Warenautoriteit

300.228

300.397

– 169

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

445.450

445.450

0

Totaal

982.874

983.265

– 391

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)

Naam agentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap Telecom

5.572

5.000

Dienst ICT Uitvoering

40.300

25.000

Dienst Landelijk Gebied

0

0

Nederlandse Voedsel- en

Warenautoriteit

41.752

17.715

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

11.950

0

Totaal

99.574

47.715

Vastgestelde begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)

Art.nr

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

30.620

30.620

30.620

 

Sub-totaal

30.620

30.620

30.620

         
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2015

0

0

0

 

Sub-totaal

0

0

0

         
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2016

     
 

Totaal

30.620

30.620

30.620

Geraamde uitgaven 2016 (bedragen x € 1 mln)

Geraamde uitgaven 2016 (bedragen x € 1 mln)

Geraamde ontvangsten 2016 (bedragen x € 1 mln)

Geraamde ontvangsten 2016 (bedragen x € 1 mln)
Naar boven