34 270 Uitvoering Wet raadgevend referendum

34 116 Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)

Nr. 3 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE KIESRAAD

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 oktober 2015

Ter voldoening aan artikel 53, tweede lid, van de Wet raadgevend referendum deel ik u mee dat het centraal stembureau voor het houden van een referendum op 12 oktober 2015 het definitief verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over de Wet tot goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, (Trb. 2014, nr. 160 / Kamerstuk 34 116, nr. 2) heeft toegelaten.

Met betrekking tot deze wet zijn in totaal 472.849 verzoeken ingediend, waarvan 427.939 verzoeken als geldig zijn aangemerkt en 44.910 verzoeken als ongeldig zijn aangemerkt. De controle van de verzoeken heeft plaatsgevonden door middel van een steekproef overeenkomstig de artikelen 7 t/m 9 van het Besluit raadgevend referendum.

Binnen een week nadat dit besluit onherroepelijk is geworden, stelt de referendumcommissie de dag van de stemming vast. De bekendmaking van dat besluit geschiedt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant.

Hoogachtend,

De voorzitter Kiesraad, H.R.B.M. Kummeling

Naar boven