34 200 IIB Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2014

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (IIB).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTWETMUTATIES)

1. BELEIDSARTIKELEN

Beleidsartikel 1. Raad van State

Er zijn voor circa € 1,3 mln. minder verplichtingen gerealiseerd en voor circa € 1,4 mln. minder uitgaven gedaan.

Toelichting

De lagere verplichtingen en uitgaven komen doordat op de Europese aanbesteding van de geplande vervanging van reguliere ICT-verzieningen binnen de Raad van State niet is ingeschreven en hierdoor is vertraagd. Daarnaast is door een lagere instroom dan voorzien bij de 2e suppletoire begroting, de productie (en daarmee bezetting) van de vreemdelingenkamer lager uitgevallen.

Naar boven