34 200 IIB Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2014

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

20 mei 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (IIB) voor het jaar 2014;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (IIB) voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (IIB) voor het jaar 2014 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

   

1

2

3

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

115.713

115.713

5.747

4.428

4.428

150

– 1.312

– 1.312

995

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Raad van State

59.650

59.650

2.002

1.445

1.445

150

– 1.152

– 1.152

500

2

Algemene Rekenkamer

29.841

29.841

1.217

289

289

0

– 4

– 4

0

3

De Nationale ombudsman

15.581

15.581

2.189

650

650

0

412

412

495

4

Kanselarij Nederlandse Orden

3.999

3.999

29

73

73

0

1

1

0

6

Kabinet Gouverneur Aruba

1.784

1.784

60

111

111

0

11

11

0

7

Kabinet Gouverneur Curacao

2.815

2.815

200

328

328

0

181

181

0

8

Kabinet Gouverneur St. Maarten

2.043

2.043

50

959

959

0

– 188

– 188

0

 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

5

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

118.829

118.829

6.892

117.070

116.145

6.665

– 1.759

– 2.684

– 227

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Raad van State

59.943

59.943

2.652

58.577

58.521

2.560

– 1.366

– 1.422

– 92

2

Algemene Rekenkamer

30.126

30.126

1.217

29.947

30.028

977

– 179

– 98

– 240

3

De Nationale ombudsman

16.643

16.643

2.684

16.676

16.361

2.765

33

– 282

81

4

Kanselarij Nederlandse Orden

4.073

4.073

29

3.954

3.583

154

– 119

– 490

125

6

Kabinet Gouverneur Aruba

1.906

1.906

60

1.742

1.759

78

– 164

– 147

18

7

Kabinet Gouverneur Curacao

3.324

3.324

200

3.371

3.062

51

47

– 262

– 149

8

Kabinet Gouverneur St. Maarten

2.814

2.814

50

2.803

2.831

80

– 11

17

30

 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Naar boven