34 143 Wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen)

Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 maart 2015

Artikel I van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na onderdeel F wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

Na artikel 9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9a

1. Indien Onze Minister vaststelt dat een meetinstrument dat aan de gestelde eisen voldoet een risico vormt voor de bescherming van een algemeen belang, kan hij de marktdeelnemer die het meetinstrument op de markt aanbiedt ertoe verplichten maatregelen te nemen.

2. De in het eerste lid bedoelde maatregelen kunnen, afhankelijk van het vastgestelde risico, bestaan uit:

a. aanpassing van het meetinstrument waardoor het risico wordt weggenomen:

b. het niet langer op de markt aanbieden van een meetinstrument;

c. het uit de handel nemen van het meetinstrument of het terughalen bij gebruikers.

B

Na onderdeel N worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Na

Na artikel 25 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 25a

Het is de marktdeelnemer verboden te handelen in strijd met de krachtens artikel 5, tweede lid, of artikel 9a gestelde verplichtingen.

Nb

In artikel 35, eerste lid, wordt de zinsnede «de artikelen 22 tot en met 25» vervangen door: de artikelen 9a, 22 tot en met 25a.

Toelichting

I. Algemeen

Met deze nota van wijziging worden twee wijzigingen toegevoegd aan het wetsvoorstel Wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen), (Kamerstukken II 2014/15, 34 143).

Bij de herziening van een aantal Europese productrichtlijnen in het kader van het zogenaamde stroomlijningspakket is in die richtlijnen een bepaling opgenomen die de lidstaten ertoe verplicht van marktdeelnemers te verlangen passende maatregelen te nemen ingeval een product wel aan de richtlijneisen voldoet maar het toch een risico meebrengt voor aspecten van algemene belangen (risicoartikel). In de bestaande regelgeving is hiervoor niet een generieke voorziening opgenomen.

De Warenwet bevat wel mogelijkheden ten aanzien van producten die een risico voor gezondheid of veiligheid opleveren maar dat blijkt voor de implementatie van het risicoartikel niet voldoende. Hoewel een situatie waarin een algemeen belang – buiten veiligheid of gezondheid – een dermate groot risico zal lopen dat de in de richtlijnen bedoelde maatregelen noodzakelijk zijn, zich niet snel zal voordoen, is volledigheidshalve met het voorgestelde artikel 9a een mogelijkheid gecreëerd om alsdan te kunnen ingrijpen.

Deze specifieke voorziening in de Metrologiewet strekt ter implementatie van artikel 44 van Richtlijn 2014/32/EU van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt brengen van meetinstrumenten, en van artikel 39 van Richtlijn 2014/31/EU van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen.

Daarnaast wordt met deze nota van wijziging aan de Metrologiewet een bepaling toegevoegd aan de bestaande verbodsbepalingen van deze wet, zodat duidelijk is dat het de marktdeelnemer verboden is te handelen in strijd met de bovengenoemde verplichting passende maatregelen te nemen, en tevens in strijd te handelen met andere verplichtingen van de nieuwe richtlijnen. Met een dergelijke verbodsbepaling is een effectieve handhaving van de afzonderlijke verplichtingen verzekerd. Deze verplichtingen worden conform onderdeel C van artikel I van het wetsvoorstel opgenomen in een algemene maatregel van bestuur (artikel 5, tweede lid nieuw).

In de sanctiebepalingen (Hoofdstuk 6, Paragraaf 2. Maatregelen) van de Metrologiewet zal de handhaving van de verplichtingen van de nieuwe artikelen 9a en 25a ook meegenomen moeten worden. In het kader van handhaving heeft de toezichthouder de bevoegdheid een last onder bestuursdwang op te leggen. Het past in de systematiek van deze wet de sanctionering van overtredingen van de nieuwe artikelen 9a en 25a eveneens langs die weg te laten geschieden. Daarom wordt de verwijzing naar deze artikelen toegevoegd aan artikel 35 van de wet.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven