34 143 Wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Metrologiewet te herzien in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/32/EU van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt brengen van meetinstrumenten (PbEU 2014, L 96) en van Richtlijn 2014/31/EU van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen (PbEU 2014, L 96);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Metrologiewet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt «EG-besluit» vervangen door: EU-besluit, en wordt «Commissie van de Europese Gemeenschappen» vervangen door: Europese Commissie.

2. Onderdeel g komt te luiden:

g. conformiteitsbeoordeling:

beoordeling van de overeenstemming van een meetinstrument of van een onderdeel, met de gestelde eisen;.

3. Onderdeel h komt te luiden:

h. in de handel brengen:

het voor het eerst in de Europese Unie op de markt aanbieden van een meetinstrument;.

4. De onderdelen i tot en met k worden geletterd j tot en met l.

5. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

i. op de markt aanbieden:

het al dan niet tegen betaling in het kader van een handelsactiviteit verstrekken van een meetinstrument met het oog op distributie of gebruik op de markt van de Europese Unie;.

6. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel l door een puntkomma, worden zes onderdelen toegevoegd, luidende:

m. marktdeelnemer:

fabrikant, gemachtigde, importeur of distributeur;

n. fabrikant:

een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een meetinstrument vervaardigt of laat ontwerpen of vervaardigen, en het onder zijn naam of merknaam in de handel brengt of het voor eigen doeleinden in gebruik neemt;

o. gemachtigde:

een in de Europese Unie gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die schriftelijk door een fabrikant is gemachtigd om namens hem specifieke taken te vervullen;

p. importeur:

een in de Europese Unie gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die een meetinstrument uit een derde land in de Unie in de handel brengt;

q. distributeur:

een natuurlijke persoon of rechtspersoon in de toeleveringsketen, verschillend van de fabrikant of de importeur, die een meetinstrument op de markt aanbiedt;

r. interne instantie:

een afzonderlijk en te onderscheiden onderdeel binnen de onderneming van de fabrikant dat niet is betrokken bij het ontwerp, de productie, de levering, de installatie, het gebruik of het onderhoud van de meetinstrumenten, dat zij moet beoordelen.

B

In de artikelen 3, tweede lid, onder a, 9, 15, 31, 33 en 36, eerste lid, wordt «EG-besluit» telkens vervangen door: EU-besluit.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

  • c. de EU-conformiteitsverklaring waarin wordt vermeld dat aangetoond is dat aan de gestelde eisen is voldaan;.

2. In onderdeel d vervalt de zinsnede: en opschriften.

3. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de conformiteitsbeoordelingen van meetinstrumenten, alsmede met betrekking tot het aanbrengen van de merktekens, de aanwijzing van degenen die daartoe bevoegd zijn, en de verplichtingen van marktdeelnemers ten aanzien van de uitvoering van de in het eerste lid juncto het derde lid bedoelde regels.

4. In het derde lid wordt «verhandelen» vervangen door: op de markt aanbieden.

D

In de artikelen 6, 7, 8, in het opschrift van Hoofdstuk 4, in de artikelen 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 24, 37 en 47 wordt «overeenstemmingsbeoordeling» onderscheidenlijk «overeenstemmingsbeoordelingen» telkens vervangen door: «conformiteitsbeoordeling» onderscheidenlijk «conformiteitsbeoordelingen».

E

In artikel 8 vervalt de zinsnede: en opschriften.

F

In de artikelen 9 en 26 wordt «verhandelen» vervangen door: op de markt aanbieden.

G

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid wordt «trekt een aanwijzing in» vervangen door: trekt een aanwijzing al dan niet tijdelijk in.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. Onze Minister kan regels stellen met betrekking tot de overdracht van dossiers van een aangewezen instantie wier aanwijzing wordt ingetrokken.

H

In artikel 18, eerste lid, wordt «Europese Gemeenschap» vervangen door: Europese Unie.

I

Artikel 19 vervalt.

J

In Hoofdstuk 4 wordt na Paragraaf 3 een paragraaf ingevoegd, luidende:

Paragraaf 3a. Interne instantie

Artikel 21a

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden eisen vastgesteld waaraan een interne instantie die werkzaamheden uitvoert in het kader van een conformiteitsbeoordeling moet voldoen en waaraan de fabrikant waar de interne instantie onderdeel van uitmaakt moet voldoen inzake het verstrekken van inlichtingen aan Onze Minister over deze instantie.

K

In artikel 22, eerste lid, wordt «Het is verboden» vervangen door: Het is een ieder verboden.

L

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt «Het is verboden» vervangen door: Het is een marktdeelnemer en een eindgebruiker verboden.

2. In het eerste en tweede lid wordt «verder te verhandelen» vervangen door: op de markt aan te bieden.

M

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste, tweede en derde lid wordt «Het is verboden» vervangen door: Het is een ieder verboden.

N

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt «Het is verboden» vervangen door: Het is een ieder verboden.

2. In het tweede lid vervallen de zinsneden: «of opschrift» en «en opschriften».

O

Hoofdstuk 9 vervalt.

P

De artikelen 48, 50 en 51 vervallen.

ARTIKEL II

In de artikelen 218 en 221 van het Wetboek van Strafrecht wordt «overeenstemmingsbeoordeling» telkens vervangen door: conformiteitsbeoordeling.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken,

Naar boven