34 128 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is enkele wijzigingen aan te brengen in de Vreemdelingenwet 2000 en de Algemene wet bestuursrecht om de rechtsbescherming bij toegangsweigering te wijzigen, om in de wet enkele uitzonderingen op de toepassing van Richtlijn 2008/115/EG van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) vast te leggen en om enkele wetstechnische gebreken te herstellen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Vreemdelingenwet 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsomschrijving van «Onze Minister» wordt «Onze Minister van Justitie» vervangen door: Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

2. In de begripsomschrijving van «gemeenschapsonderdanen» wordt «Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap» telkens vervangen door: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

3. In de begripsomschrijving van «inreisverbod» wordt «van de richtlijn, bedoeld onder s» vervangen door: van Richtlijn 2008/115/EG van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348/98).

B

In artikel 8, onderdeel e, wordt «Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap» vervangen door: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

C

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 8, onder a tot en met d, f tot en met h en j tot en met l» vervangen door: artikel 8, onder a tot en met d, f tot en met h en j tot en met m.

2. In het eerste en tweede lid wordt «artikel 1, onder e,» vervangen door: artikel 1,.

D

Artikel 9a wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «artikel 1, onder e,» wordt vervangen door: artikel 1,

2. De zinsnede «Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap (PbEG L 257)» wordt vervangen door: Verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (PbEU 2011, L 141/1).

E

In de artikelen 16, eerste lid, onderdeel e, en 54, eerste lid, onderdeel d, wordt de zinsnede «de Infectieziektenwet» vervangen door: de Wet publieke gezondheid.

F

In artikel 44a, eerste lid, onderdeel a, wordt «artikel 8, eerste lid, onder m» vervangen door: artikel 8, onder m.

G

Artikel 45b, tweede lid, onderdeel g, komt te luiden:

  • g. het examen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel a, van de Wet inburgering, of een diploma, certificaat of ander document als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c, van die wet niet heeft behaald.

H

In artikel 53a, tweede lid, wordt na «bij een onderneming behorende ruimte» ingevoegd: te betreden en.

I

In artikel 77, tweede lid, wordt na «vierde lid» ingevoegd:, dan wel een beschikking waarbij de toegang is geweigerd krachtens artikel 13, eerste lid, van de Schengengrenscode of artikel 3 van deze wet, indien tevens een maatregel krachtens artikel 6, eerste en tweede lid, van deze wet is opgelegd en hiertegen beroep is ingesteld terwijl de maatregel nog voortduurde.

J

In artikel 106a, eerste lid, vervalt «onder x,».

K

Na artikel 109 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 109a

De verplichtingen die voor Nederland voortvloeien uit Richtlijn 2008/115/EG van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348), gelden niet ten aanzien van vreemdelingen:

  • a. aan wie de toegang is geweigerd overeenkomstig artikel 13 van de Schengengrenscode;

  • b. aan wie de toegang is geweigerd overeenkomstig artikel 3 en die vervolgens geen rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8 hebben verkregen; of

  • c. jegens wie een procedure van uitlevering als bedoeld in de Uitleveringswet loopt.

ARTIKEL II

In bijlage 1 bij de Algemene wet bestuursrecht wordt de zinsnede met betrekking tot de Vreemdelingenwet 2000 als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «artikel 54, tweede lid» vervangen door: artikel 54, derde lid.

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • g. een beschikking waarbij de toegang is geweigerd krachtens artikel 13, eerste lid, van de Schengengrenscode of artikel 3 van de wet, indien tevens een maatregel krachtens artikel 6, eerste en tweede lid, van de wet is opgelegd en hiertegen beroep is ingesteld terwijl de maatregel nog voortduurde

ARTIKEL III

In artikel 15, derde lid, onderdeel c, van het Wetboek van Strafrecht wordt «artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000» vervangen door: artikel 8, onder a tot en met e of l, van de Vreemdelingenwet 2000.

ARTIKEL IV

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Naar boven