34 123 Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie)

Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN SCHOUW TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111

Ontvangen 3 juni 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a Recht op hergebruik

Een ieder heeft recht op hergebruik van bij een met een publieke taak belaste instelling berustende openbare informatie voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel waarvoor de informatie is geproduceerd, behoudens de in deze wet gestelde beperkingen.

Toelichting

Deze toevoeging legt het recht vast van burgers om openbare overheidsinformatie te hergebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze informatie is verzameld. Het vastleggen in de wet van dit recht achten de indieners van wezenlijk belang.

Het recht op hergebruik vloeit voort uit de gedachte dat bij de overheid aanwezige informatie die geschikt is voor hergebruik in beginsel eigendom is van de samenleving, aangezien de informatie tot stand is gekomen vanuit publiek gefinancierde activiteiten.

Voortman Schouw


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting

Naar boven