34 123 Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie)

Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN SCHOUW TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 3 juni 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

g. archief:

archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Archiefwet 1995.

II

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zesde en achtste lid wordt «een museum» telkens vervangen door: een archief, museum.

2. In het zesde lid wordt «het museum» vervangen door: het archief, het museum.

III

In artikel 9, tweede lid, wordt «musea en bibliotheken» vervangen door: archieven, musea en bibliotheken.

IV

Artikel 11 vervalt.

Toelichting

Met dit amendement vervalt de uitzondering die de Wet hergebruik van overheidsinformatie voor archieven maakt. Er is door de regering geen overtuigende reden aangevoerd om de Hergebruikrichtlijn voor archieven elders te implementeren dan voor andere informatie. Dit amendement dient de uniformiteit van regelgeving rondom het bewaren van informatie en de toegankelijkheid ervan.

Op deze wijze wordt bovendien voorkomen dat de Archiefwet 1995 gebruikt gaat worden voor het innen van dwangsommen, nu de door de regering voorgestelde antimisbruik regeling alleen geldt voor de Wob en de Wet hergebruik van overheidsinformatie en niet voor de Archiefwet.

Voortman Schouw

Naar boven