34 103 Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Servaes: «Wapens en Principes, Ambities voor een geloofwaardig en geharmoniseerd wapenexportbeleid in Europa»

Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN VAN LAAR EN HACHCHI

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat EU-lidstaten hebben afgesproken om het afgeven van wapenexportvergunningen te toetsen aan een gemeenschappelijke set van criteria op het gebied van onder andere mensenrechten en regionale veiligheid;

constaterende dat de interpretatie van deze criteria in de praktijk per lidstaat kan verschillen en dat sprake is van zogenaamde «undercuts», waarbij de ene lidstaat een vergunning afwijst waarna een andere lidstaat deze alsnog toewijst;

constaterende dat Nederlandse bedrijven tevens aanlopen tegen andere verschillen tussen lidstaten, waardoor zij een concurrentienadeel kunnen ondervinden;

constaterende dat deze praktijk bovendien de geloofwaardigheid en effectiviteit van een eenduidig Europees buitenland- en veiligheidsbeleid kan aantasten;

verzoekt de regering, in EU-verband te pleiten voor een diepgaande analyse, door de Europese Commissie/Hoge Vertegenwoordiger, van de wijze waarop de lidstaten invulling geven aan hun wapenexportbeleid;

verzoekt de regering tevens, daarbij verschillen zowel in nationale regelgeving en procedures als in de interpretatie van de gemeenschappelijke toetsingscriteria in kaart te brengen;

verzoekt de regering voorts, de Kamer in aanloop naar de reguliere overleggen over het wapenexportbeleid te informeren over de voortgang hieromtrent,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar

Hachchi

Naar boven