34 085 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 3 VERSLAG

Vastgesteld 4 december 2014

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen.

De commissie acht hiermee de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Berndsen-Jansen

De wnd. griffier van de commissie, Hendrickx

Naar boven