34 085 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

   

blz

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

1

     

B.

Begrotingstoelichting

3

     

1.

Leeswijzer

3

     

2.

De beleidsmutaties

3

2.1.

Overzicht beleidsmutaties

3

2.2.

Het beleidsartikel

3

     

3.

Het verdiepingshoofdstuk

4

3.1.

Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de 1e suppletoire begroting

4

3.2.

Toelichting op de nog niet eerder opgenomen mutaties

5

3.3.

Integratie-uitkeringen

6

3.4.

Decentralisatie-uitkeringen

6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2014 te wijzigen.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 3

Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet juncto artikel 6, vierde lid van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, hebben de provincies gezamenlijk recht op een bedrag van € 306.946.000 dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkeringen is opgenomen. De verplichtingenbedragen bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen zijn respectievelijk € 40.330.000 en € 942.228.000.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

Bij een suppletoire begroting ligt de nadruk niet op de beleidsprioriteiten, zoals in de ontwerpbegroting 2014, maar op de mutaties ten opzichte van deze ontwerpbegroting. De terugkoppeling over het gevoerde beleid in relatie tot de beleidsprioriteiten, zal centraal staan in de financiële verantwoording over 2014.

De indeling van deze suppletoire begroting is als volgt. Paragraaf 2.1. start met het beschrijven van de beleidsmutaties. Kort zal worden toegelicht wat de omvang en de reden van de uitgavenmutaties is. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2. («het beleidsartikel»), ingegaan op de «budgettaire gevolgen van beleid». Deze paragraaf geeft inzicht in de integrale uitgaven die samenhangen met de hoofdbeleidsdoelstelling. Hierin worden de veranderingen op artikelonderdeel-niveau belicht. In paragraaf 3.1. worden de mutaties in de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven vanaf de 1e suppletoire begroting. De mutaties die nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingshoofdstuk worden vervolgens toegelicht in paragraaf 3.2. Tot slot wordt in de paragrafen 3.3. en 3.4. ingegaan op respectievelijk de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen.

2. DE BELEIDSMUTATIES

2.1. Overzicht beleidsmutaties

Tabel B: Beleidsmutaties (x € 1.000)
 

2014

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2015 als Voorlopige Uitkomsten 2014:

 

DU Ontwikkel/OEM variabel (algemene uitkering)

9.898

DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering)

– 9.898

Zuiderzeelijn REP-middelen

32.519

Accres tranche 2014

– 2.421

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

– 36

Totaal

30.062

   

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

 

Oversampling WoonOnderzoek Nederland (decentralisatie-uitkering)

37

Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering)

6.700

Green Deals (decentralisatie-uitkering)

3.899

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

1.480

Totaal nieuwe mutaties

12.116

Totaal mutaties (uitgaven = verplichtingen)

42.178

2.2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B1: Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand begroting (1)

Stand suppletoire begroting VJN (2)

Mutaties suppletoire begroting NJN (3)

Stand suppletoire begroting NJN (4)=(2+3)

Verplichtingen

1.171.987

1.247.426

42.178

1.289.604

           

Uitgaven:

1.171.987

1.247.354

42.178

1.289.532

         

Opdracht

       

1.

Kosten Financiële-verhoudingswet

100

100

0

100

           

Bijdragen aan medeoverheden

       

1.

Algemene uitkeringen

345.268

299.396

7.477

306.873

2.

Integratie-uitkeringen

145.325

40.330

0

40.330

3.

Decentralisatie-uitkeringen

681.294

907.528

34.701

942.229

           

Ontvangsten

1.171.987

1.247.354

42.178

1.289.532

3. HET VERDIEPINGSHOOFDSTUK

3.1. Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2014 met € 42.178.000 te muteren en te brengen op € 1.289.604.000. De toelichting bij de mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, die onderdeel vormen van het bedrag van € 42.178.000 dat in tabel B2 is vermeld, wordt gegeven in paragraaf 3.2.

Tabel B2: Opbouw verplichtingenbedrag 2014 (x € 1.000)
   

2014

Stand ontwerpbegroting 2014

 

1.171.987

Mutaties 1ste suppletoire begroting 2014

 

75.439

Stand 1ste suppletoire begroting 2014

 

1.247.426

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2015 als Voorlopige Uitkomsten 2014

 

30.062

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

1) Oversampling WoonOnderzoek Nederland (decentralisatie-uitkering)

37

 

2) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering)

6.700

 

3) Green Deals (decentralisatie-uitkering)

3.899

 

4) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

1.480

 

Subtotaal

 

12.116

Totaal mutaties 2de suppletoire begroting 2014

 

42.178

Stand 2de suppletoire begroting 2014

 

1.289.604

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

100

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering

 

306.946

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

40.330

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

942.228

Uitgaven

In de onderstaande tabel B3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2014 tot en met de tweede suppletoire begroting 2014 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, worden in paragraaf 3.2 afzonderlijk toegelicht.

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds voor het jaar 2014 met € 42.178.000 te muteren en te brengen op € 1.289.532.000.

Tabel B3: Opbouw uitgavenbedrag 2014 (x € 1.000)
   

2014

Stand ontwerpbegroting 2014

 

1.171.987

Mutaties 1ste suppletoire begroting 2014

 

75.367

Stand 1ste suppletoire begroting 2014

 

1.247.354

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2015 als Voorlopige Uitkomsten 2014

 

30.062

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

1) Oversampling WoonOnderzoek Nederland (decentralisatie-uitkering)

37

 

2) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering)

6.700

 

3) Green Deals (decentralisatie-uitkering)

3.899

 

4) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

1.480

 

Subtotaal

 

12.116

Totaal mutaties 2de suppletoire begroting 2014

 

42.178

Stand 2de suppletoire begroting 2014

 

1.289.532

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

100

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkering

 

306.873

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

40.330

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

942.229

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2014 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 42.178.000 gemuteerd en gebracht op € 1.289.532.000.

3.2. Toelichting op de nog niet eerder opgenomen mutaties:

1) Oversampling WoonOnderzoek Nederland (decentralisatie-uitkering)

In 2014–2015 wordt voor de vierde keer het WoonOnderzoek Nederland (WoON) gehouden. Een aantal provincies ontvangt via een decentralisatie-uitkering een incidentele stimuleringsbijdrage als tegemoetkoming in de kosten van het WoonOnderzoek Nederland.

2) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering)

In het kader van het decentralisatiebeleid wordt het Nota Ruimte-project Ontwikkeling Zuidplaspolder gedecentraliseerd naar het provinciefonds. De provincie Zuid-Holland ontvangt hiervoor in 2014 een bedrag van € 6,7 miljoen via een decentralisatie-uitkering.

3) Green deals (decentralisatie-uitkering)

Op basis van afspraken tussen het Ministerie van Economische Zaken en diverse provincies over Green deals ontvangen Zeeland € 1 miljoen, Flevoland € 535 duizend, Overijssel € 600 duizend en Groningen € 1,76 miljoen.

4) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

In het kader van de decentralisatie-uitkering bodemsanering wordt een bijdrage aan de provincie Zuid-Holland ad € 480 duizend toegekend ten behoeve van het EMK-terrein in de gemeente Krimpen aan den IJssel. De provincie Zeeland ontvangt € 1 miljoen ten behoeve van de bodemsanering van het bedrijf Themphos te Vlissingen.

3.3. Integratie-uitkeringen

Als een toevoeging aan de algemene uitkering van het provinciefonds in één keer bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten wordt normaliter gesproken een integratie-uitkering toegepast. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang van specifieke uitkering of eigen inkomsten naar de algemene uitkering. In tabel B4 wordt een overzicht gegeven van de integratie-uitkeringen in 2014.

Tabel B4: Overzicht integratie-uitkeringen provinciefonds (x € 1.000)
 

2014

Ontwerpbegroting 2014:

 

Natuur

145.325

Stand ontwerpbegroting 2014

145.325

1ste suppletoire begroting 2014:

 

Natuur

5

Natuur

– 105.000

Stand 1ste suppletoire begroting 2014

40.330

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2015 als Voorlopige Uitkomsten 2014:

 
   

2de suppletoire begroting 2014:

 

Stand 2de suppletoire begroting 2014

40.330

3.4. Decentralisatie-uitkeringen

Binnen het provinciefonds bestaat naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering ook de decentralisatie-uitkering. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke uitkeringen, ook als die termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. In tabel B5 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen in 2014.

Tabel B5: Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds (x € 1.000)
 

2014

Ontwerpbegroting 2014:

 

Afsluitdijk

500

Bedrijventerreinen

10.611

Bedrijventerreinen (Toppergelden)

11.977

Bodemsanering

64.322

DU Ontwikkel / OEM variabel

427.797

Externe veiligheid

20.000

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

55.456

Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg

1.950

Monumenten

20.000

Nationale gebiedsontwikkelingen

13.898

Regionale luchthavens

934

Sterke regio's

1.700

Waddenfonds

38.690

Zuiderzeelijn REP-middelen

12.259

Zwemwaterrichtlijn EU

1.200

Stand ontwerpbegroting 2014

681.294

1ste suppletoire begroting 2014:

 

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2013

1

Natuur

105.000

Natuur

100.000

Erfgoed en ruimte

1.695

Asbestdaken

1.000

Green Deal

613

Bodem

– 75

Nationale gebiedsontwikkelingen

18.000

Stand 1ste suppletoire begroting 2014

907.528

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2015 als Voorlopige Uitkomsten 2014:

 

DU Ontwikkel / OEM variabel

– 9.898

Zuiderzeelijn REP-middelen

32.519

Bodemsanering

– 36

   

2de suppletoire begroting 2014:

 

Oversampling WoonOnderzoek Nederland

37

Nationale gebiedsontwikkeling

6.700

Green Deals

3.899

Bodemsanering

1.480

Stand 2de suppletoire begroting 2014

942.229

Naar boven