34 059 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID HELDER

Ontvangen 19 mei 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel N, wordt aan artikel 30q, tweede lid, tweede volzin, een zinsnede toegevoegd, luidende: en van de redenen voor de verlenging.

II

In artikel II wordt na onderdeel R een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ra

In artikel 8:66, derde lid, wordt «mededeling» vervangen door: gemotiveerd mededeling.

Toelichting

In het wetsvoorstel wordt de rechter gebonden aan termijnen waarbinnen de behandeling ter zitting moet plaatsvinden en waarbinnen een uitspraak moet volgen. In civiele procedures volgt na de mondelinge behandeling binnen zes weken een uitspraak, tenzij dit door bijzondere omstandigheden niet van een rechter kan worden verlangd (artikel 30q Rv). Het bestuursrecht bevat een vergelijkbare regeling (artikel 8:66 Awb).

Aangegeven wordt dat de termijn van zes weken niet in alle gevallen haalbaar zal zijn, gezien de grote diversiteit in omvang en complexiteit van zaken en de fluctuatie in de instroom van zaken.

De rechter moet partijen bij de verlenging van de termijn informatie verstrekken over de datum waarop de uitspraak in dat geval gedaan zal worden. De overschrijding van de termijn zelf hoeft echter niet gemotiveerd te worden.

Dit amendement strekt ertoe de rechter de gevallen waarin hij de termijn van zes weken overschrijdt, te motiveren. Indiener begrijpt dat termijnen niet altijd gehaald kunnen worden, maar is wel van mening dat het wenselijk is dat de reden voor de overschrijding duidelijk is voor procespartijen. Een gerechtelijke procedure is voor velen in de regel bezwaarlijk en naar de uitspraak wordt dan ook uitgekeken. Na het oordeel van de rechter kunnen procespartijen het proces in beginsel afsluiten. Bovendien sluit motivering van overschrijding van termijnen aan bij het streven van dit wetsvoorstel naar een toegankelijkere rechterlijke macht en de modernisering van de rechtsgang in het burgerlijk recht en het bestuursrecht.

Helder

Naar boven