34 051 Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de vrijheid van meningsuiting te verruimen en derhalve de strafbepalingen in het Wetboek van Strafrecht aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5, eerste lid, onder 4°, wordt de zinsnede «een der misdrijven omschreven in de artikelen 137c tot en met 137e,» vervangen door: een der misdrijven omschreven in de artikelen 137d tot en met 137e,.

B

Artikel 137c vervalt.

C

In artikel 137d, eerste lid, wordt «aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of» vervangen door: aanzet tot.

D

Artikel 137e, eerste lid, onder 1°, komt te luiden:

  • 1°. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, aanzet tot gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;.

E

In artikel 137h wordt «137c tot en met 137g en 147a» vervangen door: 137d tot en met 137g en 147a.

ARTIKEL II

In artikel 6.2, eerste lid, van de Mediawet 2008 vervalt «137c,».

ARTIKEL III

In artikel 39, eerste lid, van de Wet financiering politieke partijen wordt «de artikelen 137c, d, e, f of g» vervangen door: de artikelen 137d, 137e, 137f of 137g.

ARTIKEL IV

In artikel 51a, tweede lid, twintigste gedachtestreepje, van de Uitleveringswet wordt «137c tot en met 137e» vervangen door: 137d, 137e.

ARTIKEL V

In artikel 67, eerste lid, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering vervalt «137c, tweede lid,».

ARTIKEL VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Naar boven