34 051 Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU

Ontvangen 15 december 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «een verruiming van» vervangen door: wijziging van de bepalingen over.

II

In de beweegreden wordt «de vrijheid van meningsuiting te verruimen» vervangen door: enige wijzigingen aan te brengen ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting.

III

Artikel I, onderdeel A, vervalt.

IV

Artikel I, onderdeel B, komt te luiden:

Artikel 137c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «een jaar» vervangen door: twee jaren.

2. In het tweede lid wordt «twee jaren of geldboete van de vierde categorie» vervangen door: vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

V

Artikel I, onderdeel C, komt te luiden:

C

Artikel 137d wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «een jaar» vervangen door: twee jaren.

2. In het tweede lid wordt «twee jaren of geldboete van de vierde categorie» vervangen door: vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

VI

Artikel I, onderdeel D, vervalt.

VII

Artikel I, onderdeel E, vervalt.

VIII

Artikel II vervalt.

IX

Artikel III vervalt.

X

Artikel IV vervalt.

XI

Artikel V vervalt.

Toelichting

Nederland verrechtst, verhardt en verruwt. Het laten vervallen van de strafbaarstelling van groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie is in deze tijden onverantwoord en onacceptabel. Sterker nog, de indiener is ervan overtuigd dat juist een zwaardere bestraffing noodzakelijk is. Dit amendement voorziet er dan ook in om de straffen voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie te verdubbelen. De overige bepalingen van het wetsvoorstel komen te vervallen.

Kuzu

Naar boven