34 051 Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HAERSMA BUMA

Ontvangen 15 december 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «een verruiming van» vervangen door: wijziging van de bepalingen over.

II

In de beweegreden wordt «de vrijheid van meningsuiting te verruimen» vervangen door: enige wijzigingen aan te brengen ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting.

III

Artikel I, onderdeel C, komt te luiden:

C

Artikel 137d wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «een jaar» vervangen door: twee jaren.

2. In het tweede lid wordt «twee jaren of geldboete van de vierde categorie» vervangen door: vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Toelichting

Onderhavig amendement strekt ertoe de strafmaat van het delict haatzaaien in het Wetboek van Strafrecht te verdubbelen.

Indiener acht het zeer onwenselijk dat dit belangrijke artikel wordt geschrapt. Indiener is van mening dat de samenleving beschermd moeten worden tegen uitingen die aanzetten tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap.

De jurisprudentie ten aanzien van artikel 137d laat ook de meest verwerpelijke uitingen zien op grond waarvan de rechter sedert totstandkoming van dit artikel verdachten heeft veroordeeld.

Bij de bestudering daarvan is indiener gebleken dat de huidige strafmaat van maximaal 1 jaar gevangenisstraf te mager is gelet op de ernst van het delict en stelt hij voor in het kader van zowel de preventieve als repressieve werking van deze strafbaarstelling, de wettelijke strafmaat te verdubbelen.

Voor personen die hiervan een beroep of gewoonte maken conform het tweede lid van artikel 137d wordt de gevangenisstraf verhoogd naar vier jaar zodat ook de inzet van voorlopige hechtenis mogelijk is bij personen die er klaarblijkelijk een gewoonte van hebben gemaakt haat te zaaien.

Van Haersma Buma

Naar boven