34 051 Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 10 oktober 2014

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Van Klaveren

Naar boven