34 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID BOSMA

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat terroristen vaak niet veroordeeld kunnen worden omdat bewijs dat door de AIVD is verzameld niet zonder meer in rechtszaken gebruikt kan worden;

verzoekt de regering, in kaart te brengen wat de voor- en de nadelen zijn van het toekennen van recherchebevoegdheden aan de AlVD, daarbij tevens kijkend naar hoe dit in Frankrijk geregeld is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosma

Naar boven