34 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN VAN OJIK

Voorgesteld 18 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bestuurlijke agenda van het kabinet – zoals het verminderen van het aantal provincies met bijhorende gesloten provinciale huishouding en het afschaffen van de waterschappen – is vastgelopen;

overwegende dat de bestuurlijke hoofdstructuur van het Rijk, de provincie en de gemeenten onder druk staat door uitdijende en ondemocratische hulpstructuren;

overwegende dat een ambitieuze agenda voor het binnenlandse bestuur noodzakelijk is;

verzoekt de regering, deze agenda op te stellen met als rode draad het terugdringen van bestuurlijke drukte en deze spoedig naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Van Ojik

Naar boven