34 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN VAN HAERSMA BUMA

Voorgesteld 18 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie-Van Dijkhuizen haar interim-rapport al in oktober 2012 en haar eindrapport al in juni 2013 heeft aangeboden en de kabinetsreactie twee keer is uitgesteld;

constaterende dat de brief Keuzes voor een beter belastingstelsel geen concrete voorstellen voor een hervorming van het belastingstelsel bevat;

overwegende dat een hervorming van het belastingstelsel urgent is omdat een hervorming van het belastingstelsel zal bijdragen aan meer werkgelegenheid en economische groei;

overwegende dat een hervorming van het belastingstelsel ook gevolgen heeft voor de uitgavenkant van de begroting, waarover in het voorjaar moet worden besloten;

verzoekt de regering, uiterlijk 1 februari 2015 voorstellen aan de Kamer te doen toekomen voor een hervorming van het belastingstelsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Van Haersma Buma

Naar boven