34 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 september 2014

Het kabinet heeft ter uitvoering van het regeerakkoord een aantal wetsvoorstellen in voorbereiding met belangrijke financiële doelstellingen. Deze voorstellen moeten de stijging van de overheidsuitgaven beperken en het begrotingstekort verminderen. Een overzicht van de voorstellen met een bezuinigingsdoelstelling van 50 miljoen euro of meer is voor het eerst op 25 januari 2013 aan beide Kamers gezonden (Kamerstuk 33 400, nr. 19).

Het overzicht van financiële wetgevingsmaatregelen wordt met regelmaat geactualiseerd en twee keer per jaar (op Verantwoordingsdag en Prinsjesdag) aan de Staten-Generaal verzonden.

Ten behoeve van Prinsjesdag 2014 treft u bijgaand het geactualiseerde overzicht aan1.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven