33 940 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

28 mei 2014

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014, vastgesteld bij de wet van 18 december 2013, Stb. 16;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

In afwijking van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt voor het jaar 2014 een meerjarige begrotingsreserve ten laste van het niet-beleidsartikel Apparaatskosten (artikelnummer 95) aangehouden ten behoeve van de budgettaire garantstelling voor leningen en kredieten, bedoeld in de artikelen 48, eerste lid, en 49, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2014 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

35.022.913

1.232.113

 

986.702

2.805

               
 

Beleidsartikelen

 

34.782.823

1.231.546

 

859.478

2.805

01

Primair onderwijs

9.587.743

9.588.959

1.661

26.157

22.941

0

03

Voortgezet onderwijs

7.263.617

7.263.617

4.661

290.186

22.551

– 3.300

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.892.744

3.830.290

0

– 64.486

– 42.660

0

06

Hoger beroepsonderwijs

2.573.655

2.595.377

1.213

321.768

131.523

0

07

Wetenschappelijk onderwijs

4.074.179

4.070.873

16

139.711

66.338

10.000

08

Internationaal beleid

11.652

13.421

99

3.069

210

0

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

403.506

403.506

6.000

– 21.606

– 21.606

0

11

Studiefinanciering

4.256.376

4.256.376

766.271

656.023

656.023

4.243

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

115.064

115.064

4.701

– 7.422

– 7.422

63

13

Lesgelden

7.087

7.087

247.762

22

22

– 7.201

14

Cultuur

919.248

740.522

1.561

26.734

– 13.266

0

15

Media

977.240

977.571

197.500

29.075

29.075

– 1.000

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

829.799

905.368

101

2.953

15.674

0

25

Emancipatie

11.449

14.792

0

475

75

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

 

240.090

567

 

127.224

0

91

Nominaal en onvoorzien

5.367

5.367

0

109.900

109.900

0

95

Apparaatskosten

234.723

234.723

567

17.324

17.324

0

Wijziging van de begrotingsstaat inzake agentschappen (VIII) voor het jaar 2014 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Naam agentschap

Totaal

baten

Totaal

lasten

Saldo baten en lasten

Totaal

baten

Totaal

lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

235.433

235.433

0

45.748

45.748

0

Totaal

235.433

235.433

0

45.748

45.748

0

Naam agentschap

Totaal kapitaal-uitgaven

 

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

 

Totaal kapitaal-ontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

6.314

 

0

0

 

0

Totaal

6.314

 

0

0

 

0

Naar boven