33 930 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2013

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ondanks een verbod dat al dateert uit 1948, in Nederland nog steeds elektrische stroomdraden (koetrainers) worden gebruikt om aangebonden koeien op bestemde plekken te laten mesten en urineren;

constaterende dat de elektrische schokken van deze koetrainers angst, pijn en stress veroorzaken bij de dieren;

verzoekt de regering, een einde te maken aan het gebruik van koetrainers en de NVWA hierop te laten controleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme

Naar boven