33 930 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2013

Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderzoek van EFSA (Welfare of cattle kept for beef production and the welfare in intensive calf farming systemen, EFSA 2012) concludeert dat grupstallen, waarbij de dieren permanent worden aangebonden, van alle huisvestingssystemen het welzijn van

koeien het meest aantasten;

overwegende dat binnen de ontwikkeling naar een Duurzame Veehouderij geen huisvestingssystemen passen die het welzijn van dieren ernstig aantasten;

verzoekt de regering, een plan van aanpak op te stellen om het permanent aanbinden van koeien uit te faseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme

Naar boven