33 930 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2013

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, bij de beleidsdoorlichting van artikel 16, de optie van een agrarische investeringsbank voor de uitrol van duurzame en diervriendelijke stalconcepten te onderzoeken bij de vraagstelling welke instrumenten in de toekomst het best kunnen worden aangewend voor de transitie naar een volledig duurzame veehouderij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven