33 722 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)

Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID SEGERS

Ontvangen 27 januari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt het aanhalingsteken aan het slot vervangen door: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!» (Dat verklaar en beloof ik!»).

2. In het tweede lid wordt het aanhalingsteken aan het slot vervangen door: Sa wier helpe my God Almachtich!» (Dat ferklearje en ûnthjit ik!»).

Toelichting

Indiener vult met dit amendement de wet aan zodat naast de tekst van de eedsnorm ook de eedsformule wordt vastgelegd. In Nederland is de gebruikelijke wijze van het afleggen van een eed of belofte dat men een verklaring aflegt (de eedsnorm) en deze vervolgens plechtig bevestigt door het uitspreken van de zin «Zo waarlijk helpe mij God almachtig!» of «Dat verklaar en beloof ik!» (de eedsformule of de bekrachtigingsformule).

In de meeste wetten is naast de eedsnorm ook de eedsformule opgenomen (vergelijk art. 14 Provinciewet en de bijlage bij art. 15 eerste lid Wet tuchtrechtspraak accountants). Indiener sluit met dit amendement aan bij dat gebruik.

Wetstechnisch is dit amendement vormgegeven door toevoeging van de eedsformule in de Nederlandse en Friese taal aan artikel 15, eerste respectievelijk tweede lid.

Segers

Naar boven