33 722 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)

Nr.18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17

Ontvangen 13 januari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «twaalf mediations» vervangen door «zes mediations» en «120 uren» door: 60 uren.

2. In het tweede lid wordt «twaalf mediations van elk gemiddeld tien uur,» vervangen door «zes mediations» en «120 uren» door: 60 uren.

II

Artikel 55 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «30 mediations» vervangen door «15 mediations», «300 uren mediations» door «150 uren mediations», «zes mediations» door «drie mediations» en «60 uren mediations» door: 30 uren mediations.

2. In het derde lid, onderdeel a, wordt «zes mediations» vervangen door «drie mediations» en «60 uur mediations» door: 30 uren mediations.

3. In het derde lid, onderdeel b, wordt «16 mediations» vervangen door «acht mediations» en «160 uur mediations» door: 80 uren mediations.

4. In het derde lid, onderdeel c, wordt «36 mediations» vervangen door «18 mediations» en «360 uur mediations» door: 180 uren mediations.

Toelichting

Met dit amendement wil indiener bereiken dat er een realistischer ureneis wordt gesteld, aangezien ervaren mediators op verschillende rechtsgebieden hebben aangegeven niet aan de in het wetsvoorstel voorgestelde ureneis te kunnen voldoen. Het risico ontstaat dus dat er straks nog maar weinig ervaren mediators als registermediator aan de slag kunnen. Om dit te voorkomen sluit indiener zich grotendeels aan bij de eisen die op dit moment door Mediatorsfederatie Nederland wordt gehanteerd, namelijk een aantal van 3 mediatons per jaar. Deze voorwaarde werkt in de praktijk goed en zal als uitgangspunt gebruikt moeten worden. Op grond van artikel 55 hebben mediators dan 3 jaar de tijd om toe te werken naar het in artikel 3 voorgeschreven minimum van 6 mediations per jaar óf 60 uur die besteed moeten zijn aan mediationzaken.

Op deze manier blijft de kwaliteit van mediators goed gewaarborgd.

Wetstechnisch is dit amendement vormgegeven door verlaging van de minimumeisen voor inschrijving in het register in artikel 3 en door verlaging van de minimumeisen gedurende de eerste drie jaar van inwerkingtreding van deze wet in artikel 55. Tevens wordt de eis in artikel 3, tweede lid, dat de mediations elk gemiddeld tien uren moeten duren geschrapt.

Van Nispen

Naar boven