33 707 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)

Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 12 maart 2014

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4 wordt «eenenzestigste kalendermaand» vervangen door: dertiende kalendermaand.

Toelichting

Deze nota van wijziging strekt ertoe het voorstel van wet in werking te laten treden met ingang van de eerste dag van de dertiende kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, in plaats van met ingang van de eerste dag van de eenenzestigste kalendermaand na deze datum.

De indiener kiest voor een overgangstermijn van 1 jaar waarmee wordt aangesloten bij de gewijzigde inwerkingtreding in het voorstel van wet van het lid Kuiken tot het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut (Wet parkeerbelasting per minuut).

Kuiken

Naar boven