33 685 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit)

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID BERNDSEN-JANSEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de mogelijkheden voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit verruimt;

overwegende dat de effectiviteit, uitvoerbaarheid en behaalde resultaten op onderdelen vooralsnog niet gegeven is;

verzoekt de regering, de verruimde mogelijkheden voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit na drie jaar te evalueren op effectiviteit, uitvoerbaarheid en behaalde resultaten en de Kamer over de uitkomsten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Berndsen-Jansen

Naar boven